Stara alue 3, suuret jyräasfalttityöt 2018, lisätyöpäätös nro 1

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013689
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Stara alue 3, suuret jyräasfalttityöt 2018, lisätyöpäätös nro 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä YIT Infra Oy:n 2.7.2018 antaman lisätyötarjouksen: "Kivituhka # 0-6 mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 19,75 €/tonni"

Lisätyön ennakoitu arvo on 5 925 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 3 suuren kokoluokan asfalttipäällystystöiden urakan ajalle 1.5. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt YIT Infra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 22.3.2018 / 59 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran Vuosaaren rakenteilla olevan tukikohdan kivituhkapintaisen pysäköintialueen rakentamisesta. Kivituhkapinnan teettämisen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän asfalttimassan osalta.

On tarkoituksenmukaista teettää työ alueella toimivalta päällysteurakoitsijalta jolla on soveltuva kalusto kivituhkan levittämiseen ja tiivistämiseen.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 925 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe "LT1, kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistettynä, yksikköhintaan 19,75 €/tonni, arvioitu tarve 300 tonnia" lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001613 ja 4700001614 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.