Kaupungin osallistuminen 6Aika-strategian EAKR hakuun hankkeella Energiaviisaat kaupungit

HEL 2017-013914
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 47

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika Energiaviisaat kaupungit”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelulle enintään 551 000 euroa (projektinumero 109800100411) vuodelle 2020 hankkeen ”6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT)” kustannusten maksamiseen. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 369 170 euroa.

Päätöksen perustelut

6Aika Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat -teemaa. Helsingin osahankkeen toteutus liittyy kaupungin omistamien kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen. Kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallintapalvelu toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona hankkeessa ja vastaa osahankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen rahoittajalle ja koordinaattorille. Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt EKAT-hankkeen hakemuksen päätöksellään 12.1.2018 § 16 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 30.5.2018 hankekoodilla A73873.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 3 306 534 euroa, josta EU-tuen osuus on 2 215 376 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Tampereen kaupunki. Helsingin kaupungin osahankkeen kokonaisbudjetti on 820 000 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 549 400 euroa ja omarahoitusosuus on 270 600 euroa. Osahankkeen kaikki kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata niitä varten avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Päätös tullut nähtäväksi 27.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö