Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro 1 ja 2

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000186
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 45

Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro 1 ja 2

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 30.11.2018 antaman lisätyötarjouksen:
LT1; "Kolmen kiven nupukivikouru, harmaa urakoitsijan kivi, asennus ja saumaus hiekalla, yksikköhintaan 89,29 euroa / juoksumetri, arvioitu tarve 100 metriä" sekä muutostyötarjouksen:
MT1; "Muutoshinta urakoitsijan punaiselle nupu- tai noppakivelle, korotus sopimuksenmukaisiin harmaankiven hintoihin 40 prosenttia".

Lisätyön ennakoitu arvo nupukivikourun osalta on 8 929,00 euroa (AVL 8 c §), värimuutoksen hinnankorotuksesta ei ole arviota.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Kivitöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin alueen 3 sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut RA3:n kohteista jonka toteutuksen Kymp on tilannut Staralta.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Päätös tullut nähtäväksi 08.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 09 310 39613

ari.luoto@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.