Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000187
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Stara, alue 2, luonnonkivityöt 2018, lisätyöpäätös 1-4

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 3.5.2018 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta ristipäähakattu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 143,00€/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 7.150 euroa (AVL 8 c §)
LT2: Noppakiveys, urakoitsijan kivestä, 140x140x140mm, harmaa, pinta poltettu, sivut lohkottu, yksikköhintaan 123,00 €/m2, arvioitu tarve 50m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 6.150 euroa (AVL 8 c §)
LT3: Rombox -saumaus, urakoitsijan materiaalista, yksikköhintaan 112€/m2, arvioitu tarve 100m2, lisähankinnan ennakoitu arvo 11.200 euroa (ALV 8 c §)
LT4: Värilisä 40 % urakoitsijan punaisille nupu- ja noppakiville, lisäkorvauksen ennakoitu arvo 15.000 euroa (AVL 8 c§)

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 39 500 euroa (avl 8 C§).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran alueen 2 luonnonkivitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 1.3.2018 / 36 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamien ja Staran urakoimien kohteiden poikkeavista kivimateriaalin pintakäsittelystä ja saumauksesta, sekä poikkeavan värisen kivimateriaalin tarpeesta. Näiden tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden pintakäsittelyjen ja värin osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 39 500 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimuksiin 4700001460 ja 4700001461 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 29.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Jarmo Alasentie, rakennustöiden valvoja, puhelin: 09 310 39237

jarmo.alasentie@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.