Staran betonikivityöt 2018

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000188
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 54

Staran betonikivityöt 2018

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti lisätyötarjousten nro 1,2,4,5,6 mukaisesti seuraavat yksikköhinnat urakassa Staran betonikivityöt v. 2018 seuraavasti:

Työn nimi
Hinta
Bet. Paasikko muurikivi 280*280*280/ 420,
harmaa, sileä, bet. Paasikkomuurin kansikivi
320*70*420, sileä, harmaa, hinta €/ porras         
2.050 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa, sileä, massan varaan täysin laatoin bet.
rungolle saumattuna. Porrasnousu bet.laatta
398*398*50, harmaa, sileä, massan varaan
saumattuna tilaajan bet.rungolle, hinta sisäl-
tää nousupalan sahauksen.                               
4.330 €/ porras (alv 0 %)
Porrasaskelma bet.laatta 398*398*50, har-
maa. sileä, massan varaan täysin laatoin tilaa-
jan bet.rungolle saumattuna. Porrasnousu,
bet.laatta 398*398*50, harmaa, sileä, mas
san varaan saumattuna tilaajan                                                    
bet.rungolle, hinta sisältää nou-
supalan sahauksen
                  3.310 €/ porras (alv 0 %)        
Graniittilaatta 295*445/145*295*100, karkea-
hakattu, musta, asennus maakosteaan betoniin
kivineen (50 mm), laastisaumat 5 mm
194 €/ m2 (alv 0 %)
Bet. kevyt vesikouru (415*195*100 mm, harmaa)
n. 1,5 m+bet. kevyt loiskekuppi (315/195*440*
100 mm, harmaa) 1 kpl, toimitus ja asennus sahat-
tuna kiveykseen, hinta kpl/ kourulinja                 
150 €/ kpl (alv 0 %)
Porrasaskelma, pituus 2000 mm; graniittinen
porraslankku 330*180*pituus, harmaa, asennus
palojen varaan tilaajan portaan muotoon vale-
tulle betonirungolle, huomiourat 5*30 mm alim-
massa ja ylimmässä askelmassa
550 €/ jm (alv 0 %)
Pysäkkien graniittisen reuna- ja valkoisen betoni-
kiven välisen sauman kaventaminen; ensimmäisen
neliökivirivin (138*138*80) purku, graniittisen reu-
nakiven taustapiikkaus, neliökiven korvaaminen
määrämittaiseksi sahatulla betonikivellä (Karta-
nokivi 278*138*80 mm), asennuksen ja saumauksen
materiaaleineen
58 €/ jm (alv 0 %)

Pöytäkirja asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Stara on avointa hankintamenettelyä käyttäen kilpailuttanut Staran betonikivityöt v. 2018 1.4.2018-30.11.2018. Tarjouspyynnön yhteydessä edellä mainittuja yksiköitä ei ollut tiedossa. Tästä päätöksestä tehdään kyseessä oleva lisätöiden tilaus ja lisätyövaiheet liitetään urakan puitesopimukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko Seitamo, insinööri, puhelin: +358931039812

asko.seitamo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous nro 1,2,4,5,6

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.