Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen 1.12.2018 lukien

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-000229
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyminen 1.12.2018 lukien

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti kumota aikaisemman päätöksensä 14.5.2018 § 13. Samalla toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuus-aikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 1.12.2018 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjä
Sijainen
Keskitetyt palvelut osasto
Päivi Turpeinen
Harri Numminen
 
 
 
Taloushallinnon palvelut osasto
Pasi Rauhaniemi
Elina Tirkkonen
 
 
 
Palkkahallinnon palvelut osasto
Eija Keränen
Päivi Quandt tai Maija Husso
Lisäksi keskitetyt palvelut osaston Prosessit ja talouden tietojärjestelmät palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti sijaisena Kari Kallio tai Paula Linsiö.

Päättäjä totesi lisäksi, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Kosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rajoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 29.11.2017 11. luku, 2 §, asia 8) mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää liikelaitosta koskevista asioista ja hoitaa mutoinkin juoksevaa hallintoa.

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi