Tarkastuslautakunnalle vuonna 2018 informoitavat asiat

HEL 2018-000733
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 52 §

Tarkastusviraston raportointi ajalta 1.5.2018-30.4.2019

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastusviraston raportoinnin arvioinneista ja tarkastuksista ajalta 1.5.2018–30.4.2019 ja todeta, että kyseisenä aikana tarkastusvirastossa on laadittu 22 arviointimuistiota ja 50 tilintarkastusmuistiota.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto raportoi arviointi- ja tarkastustyönsä tuloksista tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Omaksutun käytännön mukaisesti tarkastusvirasto toimittaa lautakunnalle kerran vuodessa luettelot arviointimuistioista ja tilintarkastusmuistioista. Edellisen kerran lautakunnalle raportoitiin 29.5.2018 ajanjaksolta 1.5.2017-30.4.2018.

Esityslistan liitteenä 1 on luettelo 1.5.2018-30.4.2019 valmistuneista arviointimuistioista. Muistiot sisältävät vuoden 2018 arviointikertomuksen aineistoa.

Liitteenä 2 on luettelo 1.5.2018-30.4.2019 valmistuneista tilintarkastusmuistioista. Muistiot koskevat tilikauden 2018 tarkastusta ja niiden
olennaiset havainnot sisältyvät tilintarkastajan tilikaudelta 2018 antamiin raportteihin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom. k 15

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.