Tarkastuslautakunnan ja tarkastusviraston tulosbudjetti vuodelle 2018

HEL 2018-000834
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 13 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 tulosbudjetin toteutuminen ja tilinpäätöstiedot

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastustoimen vuoden 2018 tulosbudjetin toteumatiedot ja vuoden 2018 tilinpäätöstiedot.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman. Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 3 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää kaupungin tilinpäätökseen yhdisteltävistä tarkastusviraston tilinpäätöstiedoista. Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot on toimitettu kaupungin tilinpäätöstä varten Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitokselle tilinpäätöksen laatimisohjeiden mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko on osa tilinpäätöstä. Viraston johtoryhmä on ennen selonteon laatimista suorittanut sisäisen valvonnan itsearvioinnin vuodelta 2018. Arvioinnin pohjalta todettiin, ettei vuonna 2018 ole realisoitunut merkittäviä riskejä ja että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt toimivat hyvin. Tarkastusjohtaja esittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteon.

Sulje

Tarkastuslautakunta 20.11.2018 § 83

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi