Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001696
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 50

Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 22.9.2017 antaman lisätyötarjouksen:
"Elementtiaita, h=4,0 metriä, yksikköhintaan 190,53 €/metri, arvioitu tarve 68 metriä".

Lisätyötarjouksen ennakoitu arvo yhteensä on 12 956,04 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran HO2:n urakoimasta leikkipuisto Toisen linjan kohteesta jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisesti neljä metriä korkeata aitaa, jonka tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan täydentämään tämän aitakorkeuden osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia.

Kohteen aitatöiden toteutus on alkanut syksyllä 2017 mutta työ on Kaupunkiympäristön toimialan pyynnöstä keskeytetty ja siirretty myöhemmin toteutettavaksi. Työ on saanut jatkoluvan syksyllä 2018 ja urakoitsijan lisätyötarjous on ollut edelleen voimassa.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 12 956,04 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se on käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 29.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.