Staran kaidetyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001698
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Staran kaidetyöt 2018, hankintapäätös

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti valita edullisimman tarjouksen jättäneen Ratecon Oy:n Staran kaidetöiden urakoitsijaksi ajalle 1.4. - 30.11.2018.

Samalla yksikönjohtaja päätti sulkea pois tarjouskilpailusta Hamiland Oy:n jäljempänä tarkemmin esitetyin perustein, sillä edellä mainittu tarjoaja ei täyttänyt tarjoajan soveltuvuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Urakkakilpailun voittajan vertailuhinta on 55 684,00 euroa (AVL 8 c §). Urakan ennakoitu arvonlisäveroton arvo tarjouspyynnössä mainitut lisähankintamahdollisuudet mukaan lukien on 64 036,60 euroa (AVL 8 c §).

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti.

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta kun muutoksenhakuaika on kulunut ja kun tilaaja ja hankintapäätöksellä valittu toimittaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja.

Kaidetyöurakka on tällainen vuosittain kilpailutettava pienimuotoinen mutta tarpeellinen aliurakka. Urakkasopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä vaikka Kaupunkitekniikan osastot ovat urakan pääasiallinen käyttäjä ja tarjouspyynnön määrätiedot on arvioitu näiden osastojen tarpeiden mukaisesti.

Kaidetöiden hankintaa koskeva hankintailmoitus on julkaistu 20.2.2018 Hilma-ilmoituskanavassa tunnuksella 2018-004092 ja Tarjouspalvelussa tunnuksella HEL 2018-001698. Hankinnan kohteena ovat Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen, Staran, kaidetyöt ajalla 1.4. - 30.11.2018. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Kaikkien tarjoajien tarjoukset alittavat rakennusurakoiden kansallisen kynnysarvon ja aiempina vuosina hankinnan lopullinen toteutunut urakkasumma on ollut 70.000 - 90.000 euroa. Hankintamäärän ennakoidaan pysyvän ennallaan vuonna 2018. Hankintamenettelynä on avoin menettely, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyynnön sisältöön liittyvistä
asioista lisäkysymyksiä 5.3.2018 klo 12:00 mennessä. Hankintaa koskien ei esitetty lisäkysymyksiä.

Tarjoukset tuli toimittaa hankintayksikölle 14.3.2018 klo 12:00 mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta. Tarjoukset avattiin tarjousten jättämiselle varatun ajan päätyttyä. Tarjousten avaamisesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä.

Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä seuraavat kuusi yritystä:

Antin Kaide Oy
Hamiland Oy
Iskutekniikka Oy
Kanerva Kaide ja Kuljetus Oy
Kuu Ras Oy
Ratecon Oy

Tarjoajien soveltuvuuden osalta hankintayksikkö edellytti, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tarjoajien soveltuvuus tarkastettiin alustavasti tarjouksissa annettujen tietojen perusteella.

Alustavassa tarkastusvaiheessa todettiin että Hamiland Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat referenssikohteet eivät vastanneet pyydettyä. Tarjouspyynnössä edellytettiin että tarjoaja esittää henkilöstönsä riittävän ammattitaidon ja kokemuksen osoittamiseksi kolme liikennöidyssä kaupunkiympäristössä tehtyä vastaavanlaista kaidetyöurakkaa. Tarjoajan ilmoituksen mukaan kaksi referensseistä koostui aitatöistä liikennöimättömillä piha - ja puistoalueilla. Myöskään kolmas esitetty referenssi ei ollut tehty liikennöidyllä alueella. Tarjoajan referenssinä esittämien urakoiden sisältö vahvistettiin kyseisten referenssien tilaajilta, eikä mikään kolmesta esitetystä referenssistä täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Tämän vuoksi kyseinen tarjoaja ei täytä tarjoajalle asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikön tuli sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta.

Alustavan tarkastuksen perusteella todettiin muiden viiden tarjoajan täyttävän tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten valintaperusteena oli halvin hinta. Tarjousvertailu on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti. Vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä.

Tämän jälkeen voittamassa olevalta Ratecon Oy:ltä tarkastettiin alustavassa vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys ja pyydettiin tarjouspyynnössä edellytetyt selvitykset. Ilmoitetut referenssiurakat oli suoritettu tässä urakassa käytettävissä olevan henkilöstön toimesta ja koostuivat tarjouspyynnössä edellytetyistä kaidetöistä kaupunkialueella, joten Rateconin referenssien katsottiin täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset tarkastettiin myös muilta osin ja tarjoajan todettiin täyttävät muutkin tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjouksen hintataso on soveltuvin osin tarkasteltuna laskenut noin 2,5 %. Sopimuksen lopullisesti toteutuva arvo voi muuttua merkittävästikin kauden aikana tilaavien laitosten työohjelmien valmistumisen sekä varmistuvien työmäärien ja kaidemallien mukaan. Aiempina vuosina hankinnan lopullinen toteutunut urakkasumma on ollut 70.000 - 90.000 euroa. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki valvoo sopimuksen toteutumista ja raportoi siitä.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintaa koskevien päätösten tekemisen yhteydessä. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia.

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.