Määrärahan myöntäminen Kuvan henkilökuntakerholle vuodelle 2024

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-002315
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 63

Määrärahan myöntäminen pikkujoulun järjestämistä varten kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle vuonna 2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti myöntää 55 000 euroa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerholle käytettäväksi vuoden 2021 pikkujoulujen järjestämästä toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin.

Pikkujouluihin käyttämättä jäänyt määräraha siirretään ensi vuodelle käytettäväksi ja se vähennetään vuoden 2022 vuosiavustuksesta.

Määräraha maksetaan kerhon pankkitilille FI81 1028 3000 1905 79.

Määrärahan kustannukset maksetaan menokohdalta 447110 (työhyvinvointi), sisäinen tilaus 2980000000 (hallintojohtaja).

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilökuntakerho järjestää Kuvan henkilöstölle virkistys- ja harrastetoimintaa. Henkilökuntakerhon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja edullisia vapaa-ajan harrastuksia koko Kuvan henkilökunnalle ja edistää työntekijöiden fyysistä sekä henkistä hyvinvointia.

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

2. Pikkujoulubudjetti 2021 esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.