Kaupunginkanslia, asukasosallisuuden pienavustusten myöntäminen vuonna 2018

HEL 2018-003045
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Kulttuuriosuuskunta Partuunan asukasosallisuuden pienavustushakemus

Viestintäjohtaja

Päätös

Oto. viestintäjohtaja päätti myöntää asukasosallisuuden pienavustusta Kulttuuriosuuskunta Partuunalle 2 856 euroa Meri-Rastilan ja Kallahden asuinalueiden asukkaita osallistavan tapahtumasarjan järjestämiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018, että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin vakiintuneempaan toimintaan tarkoitetut muut avustuslajit. Niiden myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Kulttuuriosuuskunta Partuuna on hakenut 2 856 euroa pienavustusta tapahtumasarjan järjestämiseen. Tapahtumasarjan tavoitteena on Meri-Rastilan ja Kallahden asuinalueiden asukkaiden osallistaminen Pohjavedenpuiston kehittämisessä. Hankkeessa tavoitellaan osittain täysin uutta osallistujapohjaa asukasliikkeelle, asukkaiden uutta ympäristötietoisuutta ja uutta kävijäkuntaa kaupunkitapahtumille. Kaikki tapahtumat ovat osallistavia, koska asukkaat tuottavat tapahtumien sisällöt omista lähtökohdistaan, ammattitaiteilijan tai -tuottajan luoman alustan tai kehysten mahdollistamana. Osallistamiseen ja asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistamiseen pyrkivillä tapahtumilla tavoitellaan monipuolisesti eri asukasryhmien osallistumista. Hankkeen tavoitteena on selventää, ilmaista ja tuoda julki asukkaiden kokemustietoa Pohjavedenpuistosta.

Avustushakemuksessa mainitaan avustuksen käytön kohteeksi erityisesti kaupunkisuunnittelun kurssin järjestäminen, palkkakustannukset ja tilavuokrat. Kurssin tavoitteena on osallistujien kaupunkipoliittinen voimaannuttaminen. Kurssilla esitellään kaupunkisuunnittelun ajattelu- ja puhetapaa, ympäristölainsäädännön asemaa suunnittelussa, lain tarjoamia vaikutusmahdollisuuksia sekä poliittisen organisoitumisen ja vaikuttamisen tapoja.

Asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen. Asukasosallisuuden avustusten toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Pienavustuksella voidaan tukea alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja, jotka ovat muiden asukasosallisuuden avustuslajien, yleisavustuksen ja toiminta-avustuksen kriteerien mukaisia.

Kulttuuriosuuskunta Partuunan pienavustushakemus täyttää asukasosallisuuden kriteerit.

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
oto. viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Kulttuuriosuuskunta_Partuuna_pienavustushakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.