Kaupunginkanslia, asukasosallisuuden pienavustusten myöntäminen vuonna 2018

HEL 2018-003045
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 136 §

Oikaisuvaatimus asukasosallisuuden pienavustusasiassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen koskien viestintäjohtajan päätöstä asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on asiassa asianosainen, joten hänellä on ollut oikeus tehdä asiassa oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus koskee viestintäjohtajan hylkäävää päätöstä ********** asukasosallisuuden pienavustushakemuksesta 17.12.2018 (35 §). Hakija oli hakenut pienavustusta 3 000 euroa omistamansa kahvilan tietotekniikka- ja kokoustekniikkahankintaa varten.

Hakija perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti:

Hakijan tarkoituksena oli saada pienavustuksen avulla tukea lyhytaikaiseen projektiin, joka kohdistuu hakijan omistaman kahvilan toimitilaan. Hakijan mukaan tila sopii hyvin ns. matalan kynnyksen olohuoneeksi Mellunmäessä. Tila on hakijan mukaan osittain korvannut purettua asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Tila on monille asukkaille tuttu ja siitä on tullut kerhojen, tapahtumien ja kokousten oivallinen paikka. Tilassa on ollut aktiivista toimintaa asiantuntijaluennoista harrastekerhoihin. Pienavustus oli hakijan mukaan tarkoitus käyttää kokoustekniikan ohella tietotekniikkakerhon perustamiseen ja tilavuokraan. Kahvila on myynyt omakustannehintaan tarjoiluja. Kahvilan tuotot eivät kata tilavuokraa. Hakija toivoo, että hän voisi jatkaa tilan ylläpitoa, yksinäisyyden, yhteisöllisyyden, vaikuttamisen ja viihtyvyyden vuoksi.

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (460 §), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen, sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustuksella, voidaan tukea asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuslajien mukaisia uusia, alkavia hankkeita ja toimintaa.

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan myönnetään yleisavustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin. Avustus kohdentuu tilatukeen (vuokrat ja muu ylläpito kuten internetyhteydet, siivous ja irtaimisto) sekä toiminnan koordinointiin (asukastilassa ja alueella tapahtuvan asukastoiminnan koordinaation ja asukastilan käyttövuorohallinnan hoidosta aiheutuviin henkilöstökuluihin).

Asukasosallisuuden toiminta-avustusta myönnetään asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Avustettavan toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. Avustus voi kohdentua muun muassa alueellisten yhteistyö- ja vaikuttamisrakenteiden koordinointiin ja kehittämiseen, yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen sekä alueellista osallistumista ja vaikuttamista parantavien menetelmien ja mallien kehittämiseen ja kokeiluun.

Hakijan asukasosallisuuden pienavustushakemus ei kohdistu kaikille avoimen asukastilan ylläpitämiseen ja hankintoihin, vaan yksityisomistuksessa olevan yrityksen ylläpitämiseen ja hankintoihin. Avustuksen myöntäminen yksityisomistuksessa olevan kahvilayrityksen ylläpitämiseen ei ole Helsingin kaupungin yleisen avustusohjeen mukaista, sillä ohjeen mukaan avustettavan toiminnan tukeminen ei saa vääristää kilpailua (Kaupungin yleinen avustusohje 12.12.2011). Lisäksi hakija perustelee oikaisuvaatimustaan sillä, että kahvila korvaa osittain purettua asukas- ja kulttuuritila Mellaria. Mellunmäki-Seura ry ylläpitää asukastila Mellaria uusissa tiloissa Mellunmäessä. Kaupunginhallitus myönsi 10.12.2018 (808 §) Mellunmäki-Seura ry:lle 30 150 euroa asukastila Mellarin vuokrakustannuksiin, työntekijän palkkakustannuksiin ja asukastilan ylläpitokustannuksiin.

Oikaisuvaatimus tulee hylätä, koska ei ole esitetty laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusperusteita, joiden johdosta viestintäjohtajan päätöstä olisi muutettava tai joiden johdosta päätös olisi kumottava.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Viestintäosasto Viestintäjohtaja 17.12.2018 § 35

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.03.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Asukasosallisuuden_pienavustushakemus
2. Oikaisuvaatimus, päätös 17.12.2018 § 57
3. Viestintäjohtajan_päätös_17.12.2018_§35

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.