Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin välille

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003420
Asialla on uudempia käsittelyjä
31. / 304 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin välille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Suomen Turvallisuusverkko Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Mäkiluodon ja Isosaaren välille seuraavan lausunnon:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristönpalvelut on 16.4.2018 kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Suomen Turvallisuusverkko Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen välillä Mäkiluoto-Isosaari.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristöpalvelujen lausuntoon ja puoltaa luvan myöntämistä hankkeelle.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Suomen Turvallisuusverkko Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Mäkiluodon ja Isosaaren välille. Lausuntoa on pyydetty 24.4.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 15.5.2018 asti.

Lupahakemus

Suomen Turvallisuusverkko Oy hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa vuoden 2018 aikana tapahtuvalle merikaapelin rakentamiselle ja asentamiselle Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin kaupunkien alueella sijaitseville merialueille sekä vesilain mukaista valmistelulupaa kaapelin vaatimien vesistö- ja rantarakenteiden toteuttamiselle vuonna 2018.

Suomen Turvallisuusverkko Oy:n tarkoituksena rakentaa noin 51 kilometrin pituinen kuitukaapeliyhteys Kirkkonummen Mäkiluodolta Helsingin Isosaareen. Kaapeli lasketaan pohjaan omalla painollaan eikä minkäänlaista kaivuutyötä suoriteta. Väyläalueilla ja muiden kaapelien risteämäkohdissa kaapeli suojataan ja painotetaan pohjaan. Liikennevirasto on hyväksynyt ennen lupahakemuksen jättämistä kaapelireitin.

Isosaaressa kaapelin rantautumispaikkaan rakennetaan kaivo sekä putkitus mereen kahden metrin syvyyteen asti. Rantapenger kunnostetaan, ja rakentamisen valmistuttua näkyviin jää kaivon kansi. Rantautumispaikan kiinteistön omistaa Suomen valtio, ja sitä hallinnoi Senaatti Kiinteistöt. Sijoituslupa toimitetaan aluehallintovirastolle myöhemmin.

Helsingin alueella voimassa olevat kaavat eivät aseta esteitä kaapelin asentamiselle. Isosaaren vireillä olevasta asemakaavoituksesta johtuvasta rakentamiskiellosta huolimatta poikkeamismenettelyllä voidaan suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta kaavoitusta tai tulevan kaavan toteuttamista. Tästä poikkeamasta toimitetaan aluehallintovirastolle lausunto myöhemmin.

Isosaaren rantautumispiste on RKY 2009-aluetta, ja rantakaivon rakentamisesta museovirastolta pyydetty lausunto toimitetaan aluehallintovirastolle myöhemmin.

Alueen kaavoitustilanne

Hankealueella on voimassa Helsingin yleiskaava 2002 sekä Uudenmaan maakuntakaava. Hankealue on kaikilta osiltaan asemakaavoittamatonta. Helsingin rakennusjärjestyksen 28 § mukaan koko Helsingin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 15.8.2017 pidentää 53. kaupunginosan (Ulkosaaret) Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren alueiden (piirustus nro 12466, päivätty 15.8.2017) rakennuskieltoaikaa 16.9.2019 saakka. Samalla lautakunta päätti määrätä, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Yleiskaava 2002 mukaan Isosaari on sotilasaluetta ja Kuivasaari sekä Pikku Kuivasaari virkistysaluetta, joka on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Helsingin uudessa yleiskaavassa koko alue on merkitty merellisen virkistyksen ja matkailun alueeksi.

Isosaaren, Kuivasaaren ja Pikku Kuivasaaren asemakaavan laadinta on aloitusvaiheessa. Isosaari kaavoitetaan pääosin virkistys- ja matkailukäyttöön. Muita toimintoja, kuten öljyntorjuntaa, tutkitaan. Joitakin puolustusvoimien toimintoja on tarkoitus säilyttää alueella. Asemakaavaluonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle vuonna 2018. Asemakaavoituksen etenemistä voi seurata mm. Helsingin karttapalvelussa:

Helsingin alueella voimassa olevat kaavat eivät aseta esteitä kaapelin asentamiselle. Isosaaren vireillä olevasta asemakaavoituksesta johtuvasta rakentamiskiellosta huolimatta poikkeamismenettelyllä voidaan suorittaa välttämättömiä toimenpiteitä, jotka eivät estä tai vaikeuta kaavoitusta tai tulevan kaavan toteuttamista. Tästä poikkeamasta toimitetaan aluehallintovirastolle lausunto myöhemmin.

Helsingin kaupungin alueella kaapelireitillä ei ole luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja vedenalaisia kulttuuriperintökohteita.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen luvan hyväksymistä puoltavat lausunnot.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalvelut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 16.04.2018 § 64

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päätti antaa seuraavan lausunnon:

Asentamiseen liittyvät työt tulee tehdä mahdollisimman yhtäjaksoisesti ja valita työmenetelmät siten, että häiriö ja haitta ympäristölle ja vesiluonnolle sekä merialueelle ja sen käytölle on mahdollisimman vähäistä. Ympäristönsuojeluyksikön päälliköllä ei ole hakemuksesta muutoin kommentoitavaa.

Päätöksen perustelut

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen. Asian luonteesta johtuen taustatietoja ei avata lausunnossa.

Lisätiedot

Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 10 k., JulkL 24.1 § 10 k
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 10 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.