Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön esittäytyminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-003729
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 23 §

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön esittäytyminen

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toiminnasta.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ohjaa kaupungin elinkeino-, kilpailukyky-, maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikkaa. Jaosto päättää muiden muassa elinkeinopolitiikkaa, kilpailukykyä, kansainvälisiä asioita ja kaupunkimarkkinointia koskevista periaatteista sekä seuraa niiden toteutumista. Kaupungin tytäryhteisöiden ja -säätiöiden toimintaa valvoo kaupunginhallituksen konsernijaosto.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean –säätiö perustettiin 27.5.2016. Säätiön toiminta jatkuu määräaikaisena 30.6.2021 saakka.

Säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen (2§) mukaisesti ”tukea ja edistää sitä, että pääkaupunkiseudulle ja sen välittömille lähialueille kehitetään ja suunnitellaan vuoteen 2021 mennessä kansainvälisiksi referensseiksi kelpaavia, älykkäitä ja ekologisesti edistyksellisiä ratkaisuja ja palveluja julkishallinnon, yritystoiminnan ja kansalaisten tarpeisiin, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikkumiseen, rakentamiseen, energiaan, jäte- ja vesisektoriin, kiertotalouteen ja kuluttaja-cleantechiin ja joilla on myös vientipotentiaalia”.

Säätiön tavoitteena on tehdä Helsingin seudusta maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille vuoteen 2021 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiö:

 • synnyttää ekosysteemejä, joilla on kyky viedä vientikonsepteja globaaleille markkinoille
 • kehittää ja ottaa käyttöön polkuja, joilla innovaatioista tehdään kestävää liiketoimintaa
 • yhteiskehittää puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja, palveluja ja liiketoimintamalleja kaupunkien, kaupunkilaisten, yritysten sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa
 • juurruttaa toimivia yhteistyömalleja
 • kannustaa kaupunkeja käyttämään tehokkaita keinoja puhtaisiin ja älykkäisiin ratkaisuihin liittyvän toiminnan tukemiseen.

Säätiön kumppaneita ovat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lahti, Vantaa sekä Uudenmaan liitto. Yrityskumppaneita ovat Caverion Oyj, Fortum Oyj, Gaia Group Oy, Gasum Oy, Helen Oy, KONE Oyj, Lassila & Tikanoja Oy, Neste Oyj, Pöyry Oy, Ramirent Oy, Siemens Oy, St1 Oy, Vaisala Oy ja YIT Oy.

Säätiön yliopisto- ja tutkimuslaitoskumppaneita ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja VTT. Muita kumppaneita ovat liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Business Finland, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Säätiön toiminta rahoitetaan lahjoituksilla ja avustuksilla. Tavoitebudjetti koko toimintakaudelle on 7,5 miljoonaa euroa. Periaatteena on, että rahoituksesta kolmasosa tulee kaupungeilta, kolmasosa yrityksiltä ja tutkimus- ja kehityslaitoksilta sekä kolmasosa Sitralta. Sitra on lahjoittanut säätiölle peruspääoman, 50 000 euroa.

Lahjoituksissa ja avustuksissa on sitouduttu rahoitukseen koko säätiön toiminnan ajan, eli viidelle vuodelle. Lahjoitusten ja avustusten määrä oli 29.3.2018 mennessä yhteensä 5,96 miljoonaa euroa, josta kaupunkien osuus oli 2,5 miljoonaa, yritysten ja tutkimus- ja kehityslaitosten 1,73 miljoonaa ja Sitran 1,73 miljoonaa. Sitran rahoitussitoumus on sidottu vastaamaan yritysten rahoitusosuutta. Helsingin kaupungin maksuosuus on 225 000 euroa vuodessa viiden vuoden ajan. Säätiö ottaa vastaan uusia kumppaneita ja lahjoittajia.

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut kasvusopimuksen kautta rahoitusta Smart & Clean -projektien toteuttamiseen yhteensä 2,5 miljoonaa euroa vuosina 2016 – 2018 valtion talousarvion puitteissa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ja koordinoimalla yhteistyötä valtion, kaupunkien, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välillä. Säätiö tekee aloitteita, käynnistää, järjestää ja muutoin edistää tarkoitustaan tukevia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää viestintää ja muita säätiön tarkoitusta edistäviä toimintoja.

Säätiö rahoittaa osittain tai kokonaan yhteistyökumppaneiden tai muiden toteuttamia hankkeita, jotka palvelevat säätiön tavoitteiden saavuttamista. Säätiö ei johda yksittäisiä hankkeita projekteja tai kokeiluja. Näissä johtajan rooli on aina yhdellä toimijalla, kuten kaupungilla, yrityksellä tai tutkimus- ja kehitysorganisaatiolla.

Säätiön tavoitteena on synnyttää viidessä vuodessa noin 20-30 vaikuttavaa projektia, niin kutsuttua Smart & Clean -muutostekoa, jotka näkyvät pysyvinä muutoksina kaupunkien toiminnassa ja kaupunkilaisten arjessa. Niiden vaikuttavuutta kuvaavat seuraavat kriteerit:

 1. usean toimijan yhteistyö
 2. päästövähenemä/resurssitehokkuus
 3. liiketoimintapotentiaali
 4. kansainvälinen referenssiarvo
 5. sosiaalinen vaikuttavuus

Ensimmäisen vuoden aikana säätiö on käynyt läpi satoja ideoita ja aihioita kunnianhimoisiksi Smart &Clean –muutosprojekteiksi. Muutosprojektit ovat säätiön kriteerit täyttäviä, säätiön koordinoimia ja kokoamia konkreettisia projekteja, jotka toimivat säätiön tarkoituksen mukaisina kansainvälisinä yritysten referensseinä.

Projekteissa luotavien ratkaisujen, konseptien ja toimintamallien tavoitteena on skaalautua globaalisti sekä luoda pysyviä toimintamalleja ja liiketoimintaa säätiön toimintaan osallistuviin kaupunkeihin. Säätiö ei ole itse projekteissa mukana projektikumppanina, vaan projekteja toteuttaa oma julkisten ja yksityisten toimijoiden muodostama konsortio.

Säätiön hallituksen hyväksymiä projektikokonaisuuksia on käynnissä tai käynnistymässä viisi kappaletta:

 1. Helsinki Air Quality Testbed
 2. Biosata
 3. Stormwater Quality Management
 4. Indoor Air Quality
 5. Smart Elements for Renovation Leap

Selvityksessä ovat parhaillaan liikenteeseen, urbaaniin ruokaan sekä muovin kiertotalouteen liittyvät kokonaisuudet. Säätiön hallitus on linjannut, että säätiön tulee keskittyä mahdollisimman vaikuttaviin kokonaisuuksiin usean pienen projektin sijaan.

Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja on Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Helsingin kaupungin edustajana hallituksessa on elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Elinkeinojaoston kokouksessa asiaa esittelee säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Iina Oilinki, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 23116

iina.oilinki@hel.fi