Tupakointikielto, Hämeentie 7, Aroma Art Oy

HEL 2018-003769
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Lausunto hallinto-oikeudelle tupakkalain mukaista kieltoa koskevassa asiassa

Yksikön päällikkö

Helsingin hallinto-oikeus on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa Aroma Art Oy:n valituksen johdosta. Valitus koskee kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätöstä 1.3.2019, § 52 (HEL 2018-003769), jossa Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto antoi tupakkalain (549/2016) mukaisen kiellon uhkasakolla asetettuna Aroma Art Oy:lle.

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on päätöksellään 18.5.2018 § 103 siirtänyt toimivallan ympäristöterveysyksikön tehtäviin kuuluvien lausuntojen antamisesta ympäristöterveysyksikön päällikölle.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöterveysyksikön lausunto

Ympäristöterveysyksikön päällikkö viittaa lausuntonaan päätöksessään esitettyyn ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Valituksessa todetaan, että Helsingin kaupunki on tulkinnut ja soveltanut tupakkalakia laajentavalla tavalla, joka on ristiriidassa lain säätämishistoriasta ilmenevän lainsäätäjän tarkoituksen kanssa.

Hallituksen esityksen 15/2016 mukaan Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita vuodesta 1976. Tupakointi on maassamme keskeinen kansanterveyden ongelma, joka aiheuttaa vuosittain noin 4 400
ennenaikaista kuolemaa. Tutkimusten mukaan joka toinen tupakoitsija kuolee ennenaikaisesti tupakasta johtuviin sairauksiin. Nykyisen tupakkalain (549/2016) 1 §:n mukaan tupakkalain tavoitteena on ihmisille
myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tämä on perusteltua, koska muutkin tuotteet kuin tupakkatuotteet, kuten sähkösavukkeissa käytettäväksi tarkoitetut nikotiininesteet aiheuttavat riippuvuutta ja ovat myrkyllisiä. Tavoitteet tämän saavuttamiseksi on vähentää tupakka- ja nikotiinituotteiden houkuttelevuutta ja niiden aiheuttamaa riippuvuutta sekä ehkäistä lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista.

Sähkösavukkeisiin ja niiden nesteisiin liittyy riskejä, jonka vuoksi niitä on säänneltävä käytännössä yhtä tiukasti kuin tupakkatuotteita. Kuten tupakkatuotedirektiivin johdanto-osan 47 kappaleessa todetaan, sähkösavukkeiden makuaineisiin liittyvä sääntely kuuluu jäsenvaltioille. Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kiellolla on tarkoitus vähentää sähkösavukkeiden houkuttelevuutta etenkin lasten ja nuorten
näkökulmasta, jolloin tuotteista ei yhtä helposti muodostuisi uutta väylää nikotiiniriippuvuuteen alaikäisille. Makuaineiden käyttöä rajoittamalla ehkäistään myös pienten lasten nikotiinimyrkytyksiä, mitkä ovat sähkösavukkeisiin liittyvä uhka

Edellä mainittujen syiden lisäksi makuaineiden rajoittaminen on perusteltua, koska makuaineiden inhalointiin itseensä saattaa liittyä terveyshaittoja. Makeita elintarvikemakuja sisältävistä sähkösavukenesteistä muodostuvan höyryn on esitetty sisältävän terveydelle haitallisia määriä diasetyylia ja asetyylipropionyylia. Sähkösavukkeiden nesteissä ei saisi käyttää sellaisia ainesosia, jotka aiheuttavat riskin ihmisen terveydelle kuumennetussa muodossa.

Koska elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetut tuotteet eivät ole rajattu tupakkalain soveltamisalan ulkopuolelle, voi elintarviketuotteet olla samanaikaisesti sekä elintarvike että tupakkalaissa tarkoitettu nikotiiniton neste. Se, onko tuote tupakkalain mukainen nikotiiniton neste, ratkaistaan tuotteen todellisen käyttötarkoituksen kautta. Punninnassa merkitystä annetaan yksittäistapauksessa ulkoisesti havaittaville olosuhteille kokonaisuutena arvioiden. Aroma Art Oy:n Vape Room -liike on sähkötupakkakauppa ja kaupassa myydään elintarvikearomeita, jotka soveltuvat höyrystämiseen sähkösavukkeen avulla. Elintarvikearomien myynti sähkötupakkakaupassa on omiaan antamaan asiakkaalle kuvan siitä, että elintarvikearomien kaupallinen ja tosiasiallinen tarkoitus on tulla käytetyksi höyrystämällä sähkösavukkeen tai muun vastaavan laitteen avulla.

Alkuperäisessä hallituksen esityksen luonnoksessa esitettiin kaikkien makuaineiden myyntikieltoa. Säännöstä kuitenkin täsmennettiin rajaamalla rajoitus vain tunnusomaisiin tuoksuihin ja makuihin. Tämä tarkoittaa sitä, että muutoksen myötä sähkösavukkeissa saa käyttää makuaineita, mutta ei sellaisissa määrin, että ne muodostaisivat tuotteeseen tunnusomaisen tuoksun tai maun, poikkeuksena tupakan tuoksu tai maku. Elintarvikemaut ja elintarviketiivisteet ovat tiivisteitä, jotka koostuvat voimakkaista makuaineista. Elintarvikemakujen sekä elintarviketiivisteiden pienikin määrä sähkösavukkeessa tai muussa vastaavassa laitteessa aiheuttaa tunnusomaisen tuoksun tai maun.

Aroma Art Oy:n Vape Room -liike on tupakkalain 71 §:n 2 momentissa tarkoitettu erikoiskauppa, jonka pääasiallinen tarkoitus on myydä tupakkatuotteita sekä niihin liittyviä oheistuotteita. Tupakkatuotteiden ja tupakointiin liittyvien välineiden esillepanoa ei tällaisessa liikkeessä ole rajoitettu, vaan tuotteet saavat olla liikkeessä näkyvillä. HE 16/2016 :n mukaan 71 §:n 2 momentin esilläpitokiellon poikkeuskohta koskettaa vain sellaisia liikkeitä, joissa ei myydä tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden lisäksi muita tuotteita kuin lähinnä iltapäivälehtiä ja makeisia. Jos tupakkaliike myy myös laajemmin muita tuotteita kuin tupakkatuotteita ja -välineitä, ei esilläpitokiellon poikkeuskohta enää sovellu kyseiseen liikkeeseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että Aroma Art Oy:n liikkeeseen ei enää soveltuisi kyseinen poikkeuskohta, jos se pitää valikoimassaan laajemmin myös muita tuotteita.

Elintarvikemakujen ja aromeiden myynnillä ei ympäristöpalveluiden näkemyksen mukaan ole elintarvikeliikkeissä havaittavissa asiallista yhteyttä tupakkalain alaisten tuotteiden myyntiin lukuun ottamatta yhteistä myyntipaikkaa. Elintarvikeliikkeen pääasiallinen tarkoitus on myydä elintarvikkeita. Näissä liikkeissä tupakkatuotteet ovat vain osa liikkeen kokonaistuotevalikoimaa. Tupakkatuotteiden myyntiä on lisäksi näissä liikkeissä rajoitettu mm. tupakkalain 71 §:n 1 momentin nojalla siten, että tupakkatuotteiden esilläpito on kielletty. Elintarvikeliikkeen sisällä elintarvikemakujen ja aromeiden sijainti on myös yleisesti erotettu fyysisellä etäisyydellä sähkösavukkeiden sijainnista. Kokonaisuutena arvioiden elintarvikeliikkeessä myynnissä olevat elintarvikemaut ja aromit eivät täytä ympäristöpalveluiden näkemyksen mukaan tupakkalain määritelmää höyrystettäväksi tarkoitetusta nikotiinittomasta nesteestä. Kun elintarvikemakuja ja aromitiivisteitä myydään tällaisessa liikkeessä, niiden voidaan ensisijaisesti katsoa olevan osa kyseisen liikkeen laajaa elintarviketuotevalikoimaa ja tarkoitettu elintarvikkeina käytettäviksi. Tupakkalain 25 §:n mukaista tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kieltoa ei sovelleta tuotteisiin tässä tapauksessa, vaan niitä saa luovuttaa kuluttajille.

Valittaja on myös maininnut päätöksen olevan suhteellisuusperiaatteen vastainen. Suhteellisuusperiaatteen mukaan viranomaisen toiminnan on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Päämääränä on ollut toimia tupakkalain mukaisena valvontaviranomaisena ja toteuttaa siten tupakkalain tavoitetta, mikä on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kieltämällä makunesteiden myynnin sähkötupakkaliikkeessä voidaan katsoa, että kaupunki on toiminut suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Ympäristöterveysyksikön päällikkö saattaa myös hallinto-oikeuden tietoon, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on ratkaissut SKA Liquids Oy:n Puff Kotkaa koskevan samankaltaisen valituksen 15.5.2019, diaarinumerolla 01284/18/7299. Ratkaisussaan Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt SKA Liquids Oy:n valituksen ja katsonut, että Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on voinut kieltää valittajaa myymästä tai muutoin luovuttamasta liikkeissään erilaisia tunnusomaisen maun sisältäviä nesteitä, mukaan lukien elintarvikemakunesteet ja aromitiivisteet, joita voidaan käyttää höyrystämällä sähkösavukkeen avulla.

Päätös tullut nähtäväksi 30.07.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Petäjäniemi, vs. terveysinsinööri, puhelin: 09 310 32059

anna.petajaniemi@hel.fi

Päättäjä

Pertti Forss
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Aroma Art Oy 28.3.2018
2. Aroma Art Oy 23.10.2018
3. Aroma Art Oy kuuleminen allekirjoitettu
4. Vastine 11.12.2018, Vape Room

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.