Kahden käytetyn ratakuorma-auton lisätöiden hankinta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004046
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 173 §

Kahden käytetyn ratakuorma-auton lisätöiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana VR Track Oy:ltä kahden käytetyn ratakuorma-auton hankintaan liittyviä lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 366.293,58 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL on hankkinut vuonna 2018 VR Track Oy:ltä kaksi (2) käytettyä ratakuorma-autoa parantamaan kykyä vastata länsimetron tuomiin lisätarpeisiin. Hankinnasta tehtiin toimitusjohtajan päätös 41 §, 14.5.2018.

Ratakuorma-autoihin joudutaan nyt teettämään muutostöinä nostinlaitteen madaltaminen, metrotunnelien ATU:n (aukean tilan ulottuma) vaatimuksiin soveltuva ratakuoma-autojen osittainen kavennus sekä kattojen madallus, kokonaispainon alentaminen metroradan enimmäisakselipainojen (13 300 kg) vaatimukset täyttäväksi sekä ohjaamon muutostyöt.

Valtion Rautatiet on valmistanut ratakuorma-autot Kuopion konepajalla vuonna 1981. Kuopion konepajan toiminta on sittemmin liitetty Pieksämäen konepajalle VR Yhtymän alaisuuteen. VR:llä ratakuorma-autojen alkuperäisenä valmistajana on muutostöiden toteuttamiseen tarvittavat alkuperäiset työpiirustukset, lujuuslaskelmat sekä vankka osaaminen tämän kaltaisten vaativien muutostöiden toteuttamiseen. On HKL:n kannalta tarkoituksenmukaista hankkia lisätyöt samalta toimittajalta, jolta myös ratakuorma-autot on hankittu.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 § 2 mom: "teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Aikaisemmat päätökset:

Toimitusjohtajan päätös 41 §, 14.5.2018: 230.000 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset VR Track Oy:ltä ovat yhteensä enintään 596.293,58 euroa (alv 0 %).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.05.2018 § 41

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana kaksi (2) käytettyä, nosturilla varustettua ratakuorma-autoa VR Track Oy:ltä yhteensä enintään 230.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Siemens Osakeyhtiöltä Helsingin ja Espoon metrorataverkostoon soveltuvat pakkopysäytysjärjestelmät yhteensä enintään 124.184,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Koko ratakuorma-autojen hankintaa koskevat kokonaiskustannukset ovat yhteensä enintään 354.184,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

HKL-Kunnossapitoyksiköllä on nykyisin käytössään viisi ratakuorma-autoa. Ratakuorma-autoja käytetään metron rata-alueilla mm. hitsaustyövaunujen ja sähkötyövaunujen siirtoajoihin sekä muihin kuljetuksiin, turvalaitetoimintaan liittyvissä töissä sekä asemien laiturialueiden ja rata-alueiden puhdistus- ja kunnossapitotöissä.

Nyt tehtävällä päätöksellä hankintaan kaksi (2) käytettyä, nosturilla varustettua ratakuorma-autoa parantamaan kykyä vastata länsimetro-osuuden tuomiin lisätarpeisiin. Kahden ratakuorma-auton hankkimisen myötä käytöstä voidaan poistaa vanhin käytössä oleva ratakuorma-auto, jonka valmistusvuosi on 1973.

Hankittavalla ratakuorma-autokalustolla saavutetaan parempi käytön luotettavuus ja varmistetaan länsimetron kunnossapito, kun yksi ratakuorma-auto saadaan pelkästään länsimetron käyttöön. Lisäksi kunnossapitoon liittyvä lisäkalusto edesauttaa metroliikenteen luotettavuuden varmistamista.

HKL:n Kunnossapitoyksikkö on tehnyt markkinakartoitusta, kuinka tarpeisiin soveltuvat ratakuorma-autot saataisiin hankittua nopeasti ja edullisesti. Kartoituksen aikana selvisi, että VR-Track Oy on valmis myymään tarpeeseen soveltuvat ratakuorma-autot käytettyinä. Tarjoajan toimittamien huolto- ja korjausdokumenttien perusteella tarjotut ratakuorma-autot ovat hyvässä ja luotettavassa käyttökunnossa. Ratakuorma-autoja Helsingin käyttämällä raidevälillä ei ole mahdollista saada käytettynä muulta toimittajalta. Ratakuorma-autot kannattaa kuitenkin ostaa käytettynä, jotta hankinnan kokonaiskustannukset saadaan pidettyä maltillisina ja hankinta saadaan tehtyä nopealla aikataululla. Tämän lisäksi käytettyjen ratakuorma-autojen hankinta on linjassa Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan ja kaupunkistrategian tavoitteiden kanssa. Kaupunki on sitoutunut parantamaan materiaali- ja ekotehokkuuttaan ja huomioimaan sen kaikissa investoinneissa ja hankinnoissa. Tavoite toteutuu hyvin käytettyjen työkoneiden hankinnassa.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 7: ”hankinnat tehdään poikkeuksellisen edullisesti käyttämällä hyödyksi hyvin lyhyen ajan voimassa olevaa erityisen edullista tarjousta hankkia tavaraa huomattavasti tavanomaisia markkinahintoja halvemmalla.”

Lisäksi ratakuorma-autoihin tulee asentaa Helsingin ja Espoon metrorataverkostoon soveltuvat pakkopysäytysjärjestelmät. Metroradoilla on käytössä Siemens Osakeyhtiön omistama ja ylläpitämä pakkopysäytysjärjestelmä ja Siemens Osakeyhtiö on siten ainoa toimittaja, jolta pakkopysäytysjärjestelmän voi hankkia.

Erityisalojen hankintalaki 1398/2016 43 §, mom 2: "teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan."

Lisätiedot

Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 310 35429

tommy.sohlberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Toni Jurva

Lisätietojen antaja

Tommy Sohlberg, tekninen asiantuntija, puhelin: 09 310 35429

tommy.sohlberg@hel.fi

Eeva Lindroos, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 34879

eeva.lindroos@hel.fi