Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004193
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 521 §

Talousarvion toteutumisennusteet vuonna 2018 kaupunkiympäristön toimialalla

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi kaupunkiympäristön toimialan vuoden 2018 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli suunnittelupäällikkö Pekka Tirkkonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talousarvion 2018 noudattamisohjeiden mukaan toimialojen on annettava lautakunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa vuodessa. Toteutumisennuste on laadittu talousarviokohdittain. Talousarvion toteutumisennusteen ensisijainen vertailuperusta on lautakunnan vuodeksi 2018 vahvistama toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti.

Kaupunkiympäristön toimialan käyttötalous jakautuu kolmeen osaan:

1) kaupunkirakenne TA- kohta 31001 (brutto)

2) rakennukset TA-kohta 31002 (netto)

3) asuntotuotanto TA-kohta 31003 (netto)

Talousarviokohdan 31001 lautakuntaan nähden sitovana on käyttötalouden menot. Talousarviokohdissa 31002 ja 31003 lautakuntaan nähden sitovana on toimintakate.

Kunta-alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen välillä saavutettu neuvottelutulos tulee kasvattamaan henkilöstökustannuksia 1,25% alkaen 1.5.2018. Vuositasolla korotuksen vaikutus on toimialalla 0,8 milj. euroa. 1.1.2019 maksettava kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi, kertaerän vaikutus toimialalla on noin 0,7 milj. euroa. Korotusta eikä kertaerää ollut tiedossa vuoden 2018 budjetin laadintavaiheessa

Käyttötalous

31001 Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen kolmannen ennusteen mukaan käyttötalouden tulotavoitteen 457,4 milj. euroa ennustetaan ylittyvän 13 milj. euroa ennusteen ollessa näin ollen 470,4 milj. euroa. Ylitys johtuu ennakoitua suuremmista maanmyyntituloista ja rakennusvalvonnan tuloista.

Käyttötalouden menojen 184,1 milj. euroa ennustetaan alittavan tulosbudjetin 185,7 noin 1,6 milj. euroa. Säästöistä pääosan ennustetaan kertyvän henkilöstömenoista.

Kirjanpitokäytännön muutoksesta johtuen rakennusten myynneistä koituvat tappiot ja maaomaisuuden vastikkeettomista vaihtokaupoista korvauksena saadut maankäyttösopimukset kirjataan ostoksi käyttömenopuolelle. Syyskuun loppuun mennessä yllämainittuja menoja on kirjattu noin 0,74 milj. euroa, mikä sisältää vastikkeettomasta vaihtokaupasta menoja 0,50 milj. euroa ja rakennuksen myynnistä menoja 0,24 milj. euroa. Kirjauksista aiheutuvat kulut anotaan vuoden lopussa ylitysoikeutena.

* 1000 EUROA Tubu 2018 Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ 457 400 470 352
MENOT YHTEENSÄ 185 692 184 063
TOIMINTAKATE 271 708 286 289
POISTOT 92 000 93 312
TULOS 179 708 192 977
TUOTTOTAVOITE 0 0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 179 708 192 977

 

31002 Rakennukset

Rakennukset talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakatetavoite 236 milj. euroa saavutetaan.

* 1000 EUROA Tubu 2018 Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ 512 094 509 999
MENOT YHTEENSÄ 276 095 274 000
TOIMINTAKATE 235 999 235 999
POISTOT 160 000 160 000
TULOS 75 999 75 999
TUOTTOTAVOITE 0 0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 75 999 75 999

 

31003 Asuntotuotanto

Asuntotuotannon talousarviokohdan kolmannen ennusteen mukaan tulosbudjetissa asetettu sitova toimintakate 3,7 milj. euroa saavutetaan

* 1000 EUROA Tubu 2018 Ennuste 3/2018
TULOT YHTEENSÄ 23 200 23 200
MENOT YHTEENSÄ 19 466 19 466
TOIMINTAKATE 3 734 3 734
POISTOT 45 45
TULOS 3 689 3 689
TUOTTOTAVOITE 0 0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 689 3 689

 

Kaupunkiympäristön käyttötalouden ennustetaulukot on esitetty liitteessä 1.

30101 Avustukset asuintalojen hissien rakentamiseen

Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha 1,8 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän kokonaan. Vuonna 2019 tulee ennusteen mukaan valmistumaan yli 60 hissiä. Lisäksi jälkiasennettavien hissien kokonaismäärää kasvattavat vuodelta 2017 siirtyvät hankkeet yhteensä 7 hissiä.

31004 HSL‐ ja HSY‐kuntayhtymien maksuosuudet

Maksuosuuksien ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 198,05 milj. euroa.

31006 Tuki HKL liikelaitokselle

Tuen ennustetaan toteutuvan tulosbudjetin mukaan 21,58 milj. euroa.

Investoinnit, tulot

Talousarviossa on kiinteää omaisuutta arvioitu myytävän 100 milj. eurolla vuonna 2018. Syyskuun loppuun mennessä on tehty 45 kauppaa ja kauppojen kokonaisarvo on yhteensä noin 86 milj. euroa, vastaten noin 86 % tavoitteesta. Noin 80 % kauppojen arvosta muodostuu Jätkäsaaren ja Hietalahden Telakkarannan asuntotonttien myynneistä. Tähän sisältyy lisäksi yksi toimistotontti Jätkäsaaressa ja keskustassa Kansakoulunkadulla 3 kauppa. Myös loppuvuonna toteutuviksi ennustetuista kaupoista pääosa ovat edellä mainittujen alueiden myynnisä johtuvaa. Myynneistä arvioidaan saatavan noin 130 milj. euroa.

Talousarviossa arvioidaan myytävän kaupungin ydintoiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia ja osaketiloja 20 milj. eurolla. Rakennusten ja osakkeiden myynnistä arvioidaan toteutuvan noin 10 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta palautti 21.8.2018 §379 esityksen ”Pienrakennusten myynti vuonna 2018” uudelleen valmisteltavaksi. Esityksessä ehdotettiin myytäväksi 18 pienrakennusta. Esitys valmistellaan uudelleen päätettäväksi 2019 kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti.

Investoinnit, menot

Kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön osoitetusta investointimäärärahoista 391,3 milj. euroa ylitysoikeuksineen ennustetaan käytettävän noin 334,2 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön investointien osavuosikatasaus on esitetty liitteessä 2 ja investointien ennusteen yhteenvetotaulukko liitteessä 3.

Sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

30001 Kaupunkirakenne

Asuntotonttien luovutusta koskeva sitova tavoite on 380 000 k-m². Tavoitteen ei ennusteta toteutuvan. 30.9. mennessä on luovutettu asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 249 600 k-m2, josta 193 800 k-m2 vuokraamalla ja 55 800 k-m2 myymällä. Sitovasta tavoitteesta on saavutettu noin 65 %. Asuntotuotantoon arvioidaan luovutettavan rakennusoikeutta noin 300 000 kerrosneliömetriä.

Muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Rakennukset

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

31002 Asuntotuotanto

Sitovien toiminnallisen tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Kaupunkiympäristön sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä muut toiminnalliset tavoitteet on esitetty liitteessä 4.

Määrälliset tavoitteet

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty liitteissä 5, 6 ja 7.

Palvelujen osavuosikatsaukset

Palvelujen osavuosikatsaukset on esitetty liitteessä 8.

Kaupunkistrategian toimenpideohjelman toteutuminen

Strategiaohjelman tavoitteiden pohjalta laadittu toimenpideohjelma on
toteutumassa hyvin. Toimenpideohjelma on liitteessä 9.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 23.10.2018 § 510

21.08.2018 Ehdotuksen mukaan

24.04.2018 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pekka Tirkkonen, suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36637

pekka.tirkkonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Ennuste 3_2018_Palvelukokkonaisuuksien käyttömenotaulukot_1
2. Ennuste_3_2018_Investointien osavuosikatsaus_2
3. Ennuste 3_2018_Investoinnit taulukko määrärahat_3
4. Ennuste 3_2018_Sitovat ja muut toiminnalliste tavoitteet 2018_4
5. Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31001 kaupunkirakenne_5
6. Ennuste 3_2018 Määrä ja taloustavoitteet 31002 Rakennukset_6
7. Ennuste 3_2018_Määrä ja taloustavoitteet 31003 Asuntotuotanto_7
8. Ennuste_3_2018_Kymp_palvelujen osavuosikatsaukset _8
9. Ennuste_3_2018_Kaupunkistrategian toimenpideohjelma_ 9

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.