Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätöksestä 10.7.2018 § 26

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-004259
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 26

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hylätä hakijan korvaushakemuksen kiinteistövauriosta.

Tämä päätös on kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikäli hakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Helsingin käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

Pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakija vaatii Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staraa korjaamaan katutöistä aiheutuneeksi ilmoittamansa vauriot asunnossaan.

Hakijan mukaan Staran heinä- syyskuussa 2017 tekemien kadunrakennustöiden yhteydessä suoritettujen louhintojen aiheuttamana hakijan huoneiston seinissä on ilmennyt halkeamia (liite1). Hakemuksen mukaan halkeamat on todettu Finnrock Consulting Oy:n 26.9.2017 tekemän vauriokatselmuksen sekä 16.11.2017 tehdyn loppukatselmuksen yhteydessä ja

hakijan mukaan 9.3.2017 pidetyssä alkukatselmuksessa näitä vaurioita ei ollut (liite2).

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Stara on tehnyt kyseisenä ajankohtana Mechelininkadun peruskorjaustöitä, joissa Mechelininkatu 2:sen kohdalla jalkakäytävällä on suoritettu louhintatöitä (liite 4).

Räjäytystöissä käytetään julkaisun, RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät, mukaisia ohjearvoja räjäytystärinöille. Mitattava suure on heilahdusnopeuden huippuarvo, yksikkönä mm/s. Tärinä mitataan lähimpänä olevista rakenteista.

Tärinämittauksia siellä on tehty 14.7 – 7.9.2017 jolloin kiinteistön kohdalla on tehty louhintoja. Kohteesta on mitattu tärinää kolmesta mittauspisteestä (mp09-mp11). Suurin mitattu tärinäarvo on rekisteröity 10.8.2017 klo 9.00 jolloin heilahdusnopeus oli 58,8 mm/s. Louhintaa on tehty 2-10 m:n etäisyydellä kiinteistöstä (liite 3).

Tämä suurin tulos on mitattu noin 2 metrin etäisyydellä louhinnasta, jolloin tärinän raja-arvo on 127 mm/s. Tärinä on ollut kohteessa maksimissaan alle 47% sallitusta ohje-arvosta.

Kyseessä oleva asunto sijaitsee rakennuksen kuudennessa kerroksessa. Tärinä vaimenee rakenteiden rajapinnoissa ylöspäin mentäessä ja etäisyyden kasvaessa voimakkaasti.

Finnrock Consulting toteaa myös laatimassaan katselmuspöytäkirjassa, että tehdyn tarkastuskäynnin ja tärinämittausten perusteella, esitettyjen vikaantumisten ja työmaasta aiheutuneuiden tärinöiden välillä ei ole syy-yhteyttä.

Edellä kerrotun perusteella toteamme, että Stara ei ole teettänyt hakijan asunnon läheisyydessä sellaisia merkityksellistä tärinää aiheuttavia maanrakennustöitä, joista olisi aiheutunut tärinöiden raja-arvoja ylittäviä tuloksia ja niiden aiheuttamia vaurioita hakijan ilmoittamana ajankohtana ja näinollen Staralle ei ole syntynyt korvausvastuuta.

Päätös tullut nähtäväksi 10.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Päättäjä

Kari Haapaniemi
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Korvausvaatimus kirjeenvaihtoa
2. Katselmuspöytäkirjat
3. Tärinämittaukset
4. Staran lausunto

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.