Tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke, Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskus

HEL 2018-004280
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Jyväskylän yliopiston terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen tietopyyntö, LIITU-tutkimushanke

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti luovuttaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskukselle pyydetyt tiedot tietopyynnön mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Tutkimushanke on Lasten- ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus. Tietopyyntö koskee otannan tuloksena valikoituneita Helsingin kaupungin suomenkielisiä peruskouluja ja niiden oppilaita, joista on pyydetty nimi ja yhteystiedot. Tutkimuksessa kerätään trenditietoa 7-, 9-, 11-, 13, ja 15-vuotiaiden liikuntakäyttäytymisestä kattavasti koko maasta. Otantaan valikoituneet koulut ja tietopyyntö liitteenä. Liitteenä on myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste. Hankkeen tutkimussuunnitelma on salassa pidettävä asiakirja (julkisuuslaki 24 § kohta 21). Päätös antaa otantaan valikoituneille kouluille luvan luovuttaa tutkijoille pyydetyt tiedot.

Päätös tullut nähtäväksi 18.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 09 310 20350

martti.kukkonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 21 k.
2. LIITU_rekisteriseloste
3. Pyyntö_saada_julkisia_henkilötietoja
4. Otanta LIITU 2018 Helsinki
5. Liitu koululuettelo
6. HelsinginKaupunki_koulut_LIITU2018

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.