Helsingin kaupungin hulevesisopimus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

HEL 2018-004374
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 470 §

Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) välisten hulevesi- ja sekaviemäröintisopimusten muuttaminen sekä sopimuksia koskevan päätösvallan siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus:

 1. hyväksyi HSY:n ja sen jäsenkuntien välisen hulevesien viemäröinnistä tehdyn sopimuksen (hulevesisopimus) muuttamisen sopimuksen liitteenä olevien huleveden viemäröinnin aluetta kuvaavien karttojen osalta;
 2. hyväksyi Helsingin kaupungin ja HSY:n välisen hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella tehdyn sopimuksen (sekaviemäröintisopimus) muuttamisen sopimuksen liitteenä olevan sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;
 3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen;
 4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaatteellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröinnin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen;
 5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen ja sekaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutumista;
 6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain;
 7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaatteellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröinnin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja
 8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemäröintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty maankäyttöjohtajalle.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Päätös 17.9.2018 § 599 hulevesisopimuksesta ja sekaviemäröintisopimuksesta

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.9.2018 § 599 HSY:n ja sen jäsenkuntien välisen sopimuksen hulevesien viemäröinnistä (hulevesisopimus) ja HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella (sekaviemäröintisopimus). Samalla kaupunginhallitus hyväksyi osana sopimuksia huleveden viemäröinnin aluetta kuvaavan kartan ja sitä täydentävän sanallisen määrittelyn alueesta Helsingin osalta sekä sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan.

Huleveden viemäröinnin kartta kuvaa aluetta, jolla HSY vesihuoltolaitoksena vesihuoltolain (119/2001, muut. 681/2014) 17 a §:n mukaisesti huolehtii huleveden viemäröinnistä Helsingissä. Helsingin kaupungin ja HSY:n välisessä hulevesisopimuksessa on tarkemmin määritelty laitteiden ja rakenteiden omistajuus ja kunnossapitovastuu huleveden viemäröinnin alueella.

Sekaviemäröinnin aluetta kuvaava kartta kuvaa aluetta, jolla HSY huolehtii sekaviemäröinnistä. Sekaviemäröinnillä tarkoitetaan hulevesien johtamista viemäriin, jossa sekä jätevedet että hulevedet johdetaan tarkoituksella samassa viemärissä. Sekaviemäröintisopimuksessa määritellään tarkemmin asiaa koskeva vastuunjako Helsingin kaupungin ja HSY:n välillä.

Samalla kun kaupunginhallitus hyväksyi hulevesisopimuksen päätöksellään, se siirsi kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalle toimivallan tehdä hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määrätä yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista. Kaupunginhallitus siirsi maankäyttöjohtajalle vastaavan toimivallan myös sekaviemäröintisopimuksen osalta. Lisäksi kaupunginhallitus valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmä) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain.

Lainsäädännölliset lähtökohdat

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Viemäröinti on osa maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 103 b §:ssä tarkoitettua hulevesien hallintaa. Päätöksen edellytyksenä on, että:

1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan huleveden viemäröinnistä taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja

2) viemäröinnin kustannusten kattamiseksi perittävät maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Lisäksi päätöksen edellytyksenä on, että kunta ja laitos ovat sopineet huleveden viemäröinnistä tai, jos tällaista sopimusta ei ole, hulevedet viemäröidään päätöksessä tarkoitetulla alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen asemakaavan, hulevesisuunnitelman, katusuunnitelman tai yleisen alueen suunnitelman mukaisesti.

Päätökseen on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

Lainsäädännössä ei määritellä sekaviemäröintiä eikä sekaviemäröinnin alueen perustamista. Sekaviemäröinti tarkoittaa vesihuoltolain näkökulmasta hulevesien johtamista jätevesiviemäriin ja asiallisesti kyse on siten jäteveden viemäröinnistä. Jäteveden viemäröinnin alue hyväksytään osana vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta. Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan.

Helsingin kaupunki on neuvotellut vesihuoltolaitoksena toimivan HSY:n kanssa hulevesiviemäröinnistä ja sekaviemäröinnistä ja tehnyt niitä koskevat sopimukset, joita tällä päätöksellä muutetaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on toimivaltainen antamaan vesihuoltolain 8 ja 17 a §:n mukaiset hallintopäätökset, kun sopimusmuutoksista on päätetty.

Hulevesisopimukseen tehtävät muutokset

HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväksymään hulevesisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat muutoksia kartalla esitettyyn huleveden viemäröinnin alueeseen, josta HSY huolehtii. Aluetta koskevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seurantaryhmässä (KT-seurantaryhmä), joka koostuu kaupunkien (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n edustajista. Alkuperäiseen huleveden viemäröinnin alueeseen nähden alueeseen on sekä lisätty että siitä on poistettu kiinteistöjä. Muutokset johtuvat osin siitä, että huleveden viemäröintialueessa on havaittu epätarkkuuksia ja puutteita, joita on ollut tarpeen korjata karttaan. Alueeseen tehdyt supistukset ovat teknisluontoisia. Uusia kiinteistöjä on lisätty huleveden viemäröinnin piiriin myös hulevesiverkoston laajenemisen perusteella.

Liitteenä oleviin karttoihin on merkitty, mitkä kiinteistöt lisätään huleveden viemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan sopimusmuutoksen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jälkeen huleveden viemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla alueista, jotka on merkitty ”huleveden viemäröintialue 2019” ja ”huleveden viemäröintialueen tarkistamisessa alueelle lisätyt kiinteistöt” –nimillä. Lisäksi kartoilla on kuvattu alustavat huleveden viemäröinnin laajenemisalueet lähivuosille. Niiden osalta sopimusmuutokset käsitellään myöhemmin erikseen.

Sekaviemäröintisopimukseen tehtävät muutokset

HSY on ehdottanut muutoksia kaupunginhallituksen 17.9.2018 hyväksymään sekaviemäröintisopimukseen. Sopimusmuutokset koskevat muutoksia kartalla esitettyyn sekaviemäröinnin alueeseen. Aluetta koskevat muutokset on käyty läpi kuntatekniikan seurantaryhmässä (KT-seurantaryhmässä). Alkuperäiseen sekaviemäröinnin alueeseen nähden alueeseen on sekä lisätty että siitä on poistettu kiinteistöjä. Muutokset johtuvat osin siitä, että alkuperäinen sekaviemäröintialue ei ole täysin vastannut sitä, millä alueilla HSY:llä on sekaviemäröintiverkostoa ja millä kiinteistöillä voi olla liittymä sekaviemäriverkostoon. Muutosten johdosta sekaviemäröinnin alue myös vastaa paremmin kiinteistörajoja. Sekaviemäröintialueelta on poistettu joitakin puistoalueita tai muita vastaavia alueita ja katualueita, joilla ei ole liittymiä sekaviemäröintiverkostoihin tai joille on rakennettu erillinen hulevesiviemäröinti. Sekaviemäröintialueeseen lisättyjä suurimpia kohteita ovat Hernesaari ja Lapinlahden sairaalan alue.

Liitteenä olevaan sekaviemäröinnin alueen karttaan on merkitty, mitkä kiinteistöt lisätään sekaviemäröinnin alueeseen ja mitkä siitä poistetaan sopimusmuutoksen johdosta. Sopimusmuutoksen hyväksymisen jälkeen sekaviemäröinnin alue muodostuu kokonaisuudessaan kartoilla alueista, jotka on merkitty ”muuttumaton sekaviemäröintialue” ja ”sekaviemäröintialueeseen tarkistuksessa lisätyt osat” -nimillä. Lisäksi kartalla on informatiivisuuden vuoksi esitetty sekaviemäröintialueelta eriytettyyn hulevesiviemäriin liitettävissä olevat kiinteistöt.

Sopimusmuutoksista päättäminen

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että se oikeutettaisiin hyväksymään jatkossa sopimuksia koskevat muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty maankäyttöjohtajalle.

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajalla olisi ensinnäkin edelleen toimivalta tehdä kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 599) vastaavasti hulevesisopimukseen ja sekaviemäröintisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia sekä määrätä yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen ja sekaviemäröintisopimuksen toteutumista. Maankäyttöjohtaja valtuutettaisiin myös edelleen yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain kaupunginhallituksen päätöstä 17.9.2018 (§ 599) vastaavasti.

Lisäksi maankäyttöjohtaja oikeutettaisiin hyväksymään muut kuin periaatteellisesti merkittävät muutokset huleveden viemäröinnin ja sekaviemäröinnin alueisiin, mitä voidaan pitää perusteltuna, sillä aluemuutoksissa ei ole kyse sopimusten keskeisten periaatteiden muutoksista. Periaatteellisesti merkittävinä muutoksina viemäröinnin alueisiin pidettäisiin esimerkiksi kokonaisten kaupunginosien sisällyttämistä huleveden- tai sekaviemäröinnin alueeseen tai tätä vastaavia muita laajoja muutoksia viemäröinnin alueisiin. Lisäksi periaatteellisesti merkittävinä muutoksina pidettäisiin muitakin sellaisia aluemuutoksia, joilla arvioidaan olevan laajoja vaikutuksia alueen kiinteistöjen huleveden- tai sekaviemäröinnin järjestämiseen.

Siltä osin kuin maankäyttöjohtajalla ei olisi toimivaltaa hyväksyä sopimusmuutoksia, hyväksyisi ne kaupunkiympäristölautakunta. Koska kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään muitakin maankäytön suunnitteluun liittyviä asioita, on tarkoituksenmukaista, että toimivalta päättää muista sopimusmuutoksista ja periaatteellisesti merkittävistä huleveden ja sekaviemäröinnin alueiden muutoksista on jatkossa kaupunginhallituksen sijaan kaupunkiympäristölautakunnalla.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 09.02.2021 § 61

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

 1. hyväksyy hulevesien viemäröinnistä tehdyn sopimuksen (hulevesisopimus) muuttamisen sen liitteenä olevan huleveden viemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;
 2. hyväksyy hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella tehdyn sopimuksen (sekaviemäröintisopimus) muuttamisen sen liitteenä olevan sekaviemäröinnin aluetta kuvaavan kartan osalta;
 3. oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen ja sekaviemäröintisopimuksen muuttamisen;
 4. oikeuttaa maankäyttöjohtajan hyväksymään muut kuin periaatteellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröinnin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen;
 5. oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muita sopimusmuutoksia hulevesisopimukseen ja sekaviemäröintisopimukseen sekä määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimusten toteutumista;
 6. valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle (HSY) maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain;
 7. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään periaatteellisesti merkittävät sopimusmuutokset huleveden viemäröinnin alueeseen ja sekaviemäröinnin alueeseen; ja
 8. oikeuttaa kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymään edellä mainitun lisäksi myös muut hulevesisopimuksen ja sekaviemäröintisopimuksen muutokset siltä osin kuin toimivaltaa ei ole siirretty maankäyttöjohtajalle.

29.05.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tiina Tikkala, lakimies, puhelin: +358 9 310 32082

tiina.tikkala@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 599

Päätös

Kaupunginhallitus

a) hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jäsenkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset,

b) hyväksyi HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta (sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän),

c) oikeutti maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen,

d) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista,

e) hyväksyi hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se tulee voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen,

f) valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain,

g) hyväksyi HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen,

h) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista,

i) hyväksyi HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden hulevesien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se tulee voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi