Helsingin kaupungin hulevesisopimus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

HEL 2018-004374
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 599 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien välisen hulevesisopimuksen sekä HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen hyväksyminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

a) hyväksyi hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY) ja sen jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jäsenkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset,

b) hyväksyi HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta (sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän),

c) oikeutti maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen,

d) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista,

e) hyväksyi hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se tulee voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen,

f) valtuutti maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain,

g) hyväksyi HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen,

h) oikeutti maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista,

i) hyväksyi HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden hulevesien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se tulee voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä

HSY:n jäsenkuntien (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) ja HSY:n kesken on vuonna 2014 solmittu sopimus ”Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken”, jäljempänä KT-sopimus. KT-sopimus täsmentää lainsäädännössä, HSY:n perussopimuksessa ja ”Sopimuksessa pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä” kirjattuja jäsenkuntien ja HSY:n vastuita ja yhteistyötä. Lisäksi KT-sopimus käsittelee työ- ja kustannusjakoa koskien vesihuollon toiminta-alueen laajentumista, vesihuoltoinvestointien ohjelmointia, suunnittelua ja rakentamista sekä vesihuoltojärjestelmän ylläpitoa. Sopimuksessa on määritelty kustannusvaikutuksia aiheuttavat periaatteet ja sen päätarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja kunkin jäsenkunnan ja HSY:n kesken siltä osin kuin sillä on vaikutusta jäsenkuntien tasapuoliseen kohteluun vesihuoltoyhteistyössä.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 22.09.2014 § 964 puitesopimuksen kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken ja nimesi kaupungininsinöörin Helsingin edustajaksi seurantaryhmään. Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja allekirjoitti KT-sopimuksen 19.12.2014.

Puitesopimusta täydentävät kaupunkikohtaiset palvelusopimukset. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 24.22.2015 § 490 HSY:n ja Helsingin välisen vesihuollon suunnittelun ja rakentamisen palvelusopimuksen ja oikeutti kaupungininsinöörin allekirjoittamaan sen sekä valtuutti KT-seurantaryhmän hyväksymään jatkossa palvelusopimuksen sisältämät menettelytapaohjeet. Kaupungininsinööri allekirjoitti palvelusopimuksen 24.11.2015. Helsingin palvelusopimuksia täydentää HSY:n vesihuollon ja kaupunkisuunnitteluviraston teknistaloudellisen toimiston yhteistyömenettelyasiakirja 25.1.2016.

Hulevesisopimuksen laatiminen

Vesihuoltolain (119/2001) 17 a §:n mukaan kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että laitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti. Hyväksyessään hulevesisopimukset Helsingin kaupunki päättää, että HSY huolehtii vesihuoltolain 17 a §:n mukaisesti hulevesien viemäröinnistä Helsingissä. HSY vastaa huleveden viemäröintialueella ja sekaviemäröintialueella hulevesiviemäreiden rakentamisesta, investoinneista, saneerauksesta ja ylläpidosta.

KT-sopimuksen perusteella nimetty, kaupunkien ja HSY:n edustajista koostuva seurantaryhmä on laatinut yhdessä kaupunkien ja HSY:n asiantuntijoiden kanssa KT-sopimusta täydentävän hulevesisopimuksen sekä siihen liittyvät taustaraportit. Erillinen hulevesisopimus on tarpeen, koska voimassa olevan vesihuoltolain mukaan hulevedet eivät enää sisälly vesihuoltoon. Varsinainen hulevesisopimus on saman sisältöinen kaikkien jäsenkaupunkien kanssa, jotta toimintatavat saadaan mahdollisimman yhtenäisiksi. Helsingin sekaviemäröintialueelle on laadittu HSY:n ja Helsingin kaupungin välinen erillinen hulevesisopimus, jonka sisältö vastaa erillisviemäröintialueen hulevesisopimusta.

Täytäntöönpano

Hulevesisopimus käsitellään jäsenkuntien hyväksymismenettelyjen mukaisesti. HSY:n osalta sopimusten hyväksyminen ja allekirjoittaminen on delegoitu vesihuollon toimialajohtajalle kuntatekniikan puitesopimuksen käsittelyn yhteydessä. Palvelusopimukset tulevat voimaan, kun osapuolet (jäsenkunnat ja HSY) ovat allekirjoittaneet sopimukset. Mahdolliset muut hulevesiin liittyvät aiemmat kahdenväliset palvelusopimukset tai muut niitä koskevat päätökset kumoutuvat hulevesisopimuksen voimaan tullessa.

Sopimus hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella

Sekaviemäröintialueen hulevesien hallinnasta on laadittu erillinen sopimus HSY:n ja Helsingin välille. Muilla jäsenkaupungeilla ei ole sekaviemäröintiä. Sopimus on laadittu soveltuvin osin samoilla periaatteilla kuin hulevesisopimus.

Kustannukset ja maksut

Vesihuoltolain 19 a §:n mukaan vesihuoltolaitos perii kunnalta kustannuksia vastaavan korvauksen yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä, jos vesihuoltolaitos vastaa huleveden viemäröinnistä kunnassa. HSY:n hulevesiviemäröintialueella yleisten alueiden osuudeksi on laskentamallien avulla saatu 22 % (sama kaikissa jäsenkunnissa). HSY:n hulevesiviemäröinnin kokonaiskustannuksista kaupunkien yleisten alueiden osuus on täten 22 % ja yksityisten kiinteistöjen 78 %. HSY perii kaupunkien kustannusosuuden niin sanottuna korvauksena yleisten alueiden hulevesiviemäröinnistä ja yksityiset kiinteistöt maksavat erillistä sopimusperusteista (yksityisoikeudellista) hulevesimaksua HSY:lle.

Jäsenkaupunkien maksut HSY:lle tulevat maksettavaksi vaiheittain. Maksuosuus on vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen. Helsingin kaupungin maksu nykyhetken kustannustasossa erillis- ja sekaviemäröidyltä alueelta on vuonna 2019 n. 1,1 milj. euroa, 2020 n. 2,3 milj. euroa ja 2021 n. 3,4 milj. euroa. Täysimääräisestä maksusta erillisviemäröidyn alueen osuus on n. 2,8 milj. euroa ja sekaviemäröidyn alueen osuus 0,6 milj. euroa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 §:n mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun (julkisoikeudellinen maksu) hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Helsingin kaupungin hulevesikustannukset olivat vuosien 2014-16 aikana keskimäärin 6 milj. euroa vuodessa. Kun HSY:lle maksettava täysimääräinen korvaus yleisten alueiden hulevesiviemäröinnistä huomioidaan, ovat kaupungille muodostuvat hulevesikustannukset vuodesta 2021 alkaen noin 9-10 milj. euroa vuodessa. Mikäli näiden kustannusten kattamiseksi aletaan periä kunnan (julkisoikeudellinen) hulevesimaksua, niin täyskatteisena se aiheuttaisi tavalliselle pientalolle noin 90-130 euron maksun vuodessa. HSY perii lisäksi asiakkailtaan sopimusperusteista hulevesimaksua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 270

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

a) hyväksyy hulevesisopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (myöhemmin HSY) ja jäsenkuntien kesken ehdolla, että muut jäsenkunnat ja HSY tekevät vastaavan sisältöiset päätökset

b) hyväksyy HSY:n huleveden viemäröintialueen kartan Helsingin osalta (sisältäen karttojen täydentävän sanallisen määritelmän)

c) oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan hulevesisopimuksen

d) oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään sopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa hulevesisopimuksen toteutumista

e) hyväksyy hulevesisopimuksen mukaisen yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen siten, että se astuu voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen

f) valtuuttaa maankäyttöjohtajan yhdessä kuntatekniikan seurantaryhmän (KT-seurantaryhmän) kanssa käsittelemään yleisten alueiden huleveden viemäröinnistä HSY:lle maksettavan korvauksen perustana olevat laskelmat vuosittain

g) hyväksyy HSY:n ja Helsingin kaupungin välisen sopimuksen hulevesien hallinnasta sekaviemäröintialueella sekä oikeuttaa maankäyttöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen

h) oikeuttaa maankäyttöjohtajan tekemään sekaviemäröintialueen hulevesisopimukseen tarvittaessa merkitykseltään vähäisiä muutoksia ja määräämään yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ja valvoa sekaviemäröintialueen hulevesisopimuksen toteutumista

i) hyväksyy HSY:lle maksettavan korvauksen yleisten alueiden hulevesien viemäröimisestä sekaviemäröintialueella siten, että se astuu voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosuuden ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Raimo K Saarinen, maankäyttöjohtaja, puhelin: 310 38801

raimo.k.saarinen@hel.fi

Paula Nurmi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38285

paula.nurmi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. 1A_Hulevesisopimus_Helsinki
3. 4_Sekavesisopimus_Helsinki
4. 1B_Liitekartta_1_Helsinki_huleveden_viemarointialue
5. 1C_Liitekartta_2_Helsingin_hulevesijärjestelmän_vaikutusalue
6. 2_Taustaraportti
7. 3_Taustaraportin_liite_yleisten_alueiden_osuus (1)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.