Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2018-004974
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 814 §

V 11.12.2019, Selvitys vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginvaltuustolle tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lautakunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian ja toimialojen oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 19.6.2019 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2019 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia ja toimialat ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 19.06.2019 § 208

28.05.2019 Ehdotuksen mukaan

09.04.2019 Ehdotuksen mukaan

02.04.2019 Ehdotuksen mukaan

08.05.2018 Ehdotuksen mukaan

21.05.2019 Ehdotuksen mukaan

20.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

13.05.2019 Pöydälle

14.05.2019 Ehdotuksen mukaan

07.05.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Juha Kesänen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 09 310 36117

juha.kesanen@hel.fi