Hankintoja ja irtaimesta omaisuudesta luopumista koskevan toimivallan siirtäminen tarkastuslautakunnalta tarkastusjohtajalle

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005070
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 45 §

Hankintoja ja irtaimesta omaisuudesta luopumista koskevan toimivallan siirtäminen tarkastuslautakunnalta tarkastusjohtajalle

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 3 momentin kohtien 3 ja 5 osalta toimivaltaa tarkastusjohtajalle seuraavasti:

3 tarkastusjohtaja päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita, kun hankinnan arvo on enintään 50 000 euroa.

5 tarkastusjohtaja päättää tarkastusviraston irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita, kun irtaimen omaisuuden arvo on enintään 50 000 euroa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti kumota hankintavaltuuksia koskevan päätöksen 27.5.2009, 93 §.

Käsittely

Timo Terävä ja Arto Ahlqvist eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asian esittelee tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 6 momentin mukaan hallintosäännössä määrätyn esittelijän, muun viranhaltijan, jolle esittelytehtävä on siirretty tai määrätty ja edellä mainittujen viranhaltijoiden sijaisten ollessa esteellisiä tai estyneitä, asian esittelijänä toimii toimielimen puheenjohtaja.

Hallintosäännön 13 luvun 1 §:ssä on lueteltu tarkastuslautakunnan tehtävät. Pykälän kolmas momentti kuuluu seuraavasti:

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, tarkastuslautakunta päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan tarkastusjohtaja päättää,

1 hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä vapautuksesta tarkastusvirastolle kohdistettavan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta

2 tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä

3 hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita

4 huonetilojen vuokralle ottamisesta

5 tarkastusviraston irtaimen omaisuuden luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita

6 kokonaisesta tai osittaisesta vapautuksesta tarkastusviraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella.

Tarkastusjohtajan nykyinen hankintavaltuus perustuu tarkastuslautakunnan 27.5.2009, 93 § tekemään päätökseen. Tuolloin lautakunta päätti vahvistaa tarkastusjohtajan arvonlisäverottomaksi hankintavaltuudeksi 60 000 euroa ja tarkastuspäällikön arvonlisäverottomaksi hankintavaltuudeksi 30 000 euroa.

Tarkastuspäällikön hankintavaltuus on tarpeeton. Hankintojen toteuttaminen voidaan varmistaa tarkastusjohtajan varahenkilöjärjestelyillä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

Dan Koivulaakso

Lisätietojen antaja

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi