Postiljooninkadun nimen muuttaminen Pasilan (17.) kaupunginosassa Pohjois-Pasilan osa-alueella

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005303
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Postiljooninkadun nimen muuttaminen Pasilan (17.) kaupunginosassa Pohjois-Pasilan osa-alueella

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää muuttaa Pasilan kaupunginosassa (17. kaupunginosa) Pohjois-Pasilan osa-alueella sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän kadunnimen Postiljooninkatu–Postiljonsgatan siten, että osa tästä katualueesta nimetään nimellä Postivaununkatu–Postvagnsgatan ja osa jää vaille nimeä.

Päätöksen perustelut

Pasilan kaupunginosassa Pohjois-Pasilan osa-alueella on tällä hetkellä voimassa Pohjois-Pasilan työpaikka-alueen asemakaava 11395 vuodelta 2010. Sen mukaan alue on toimitilarakennusten korttelialuetta. Voimassa oleva asemakaava 11395 ei ole toteutunut miltään osin, mistä syystä myöskään asemakaavan mukaista Postiljooninkatua (Postiljonsgatan) ei ole rakennettu eikä katua ole merkitty maastoon. Alueella on vireillä asemakaavan muutos.

Pohjois-Pasilaan entisen maaliikennekeskuksen alueelle on kaupunginvaltuustossa hyväksytty 25.4.2018 Postipuiston asemakaava 12475. Tässä asemakaavassa on vahvistunut alueelle nimi Postiljooninkatu–Postiljonsgatan. Postiljooninkadun nimiaihetta on pidetty niin merkityksellisenä, että se on haluttu osoittaa suunnittelualueen pääkadulle.

Tällä hetkellä Postiljooninkadun nimi on voimassa kahdessa paikassa saman kaupunginosan sisällä, mikä ei ole suositeltavaa eikä mahdollista missään tilanteessa esimerkiksi pelastusturvallisuuden vuoksi. Tästä syystä asemakaavassa 11395 osoitettu Postiljooninkatu tulee poistaa ja muuttaa osittain Postivaununkaduksi (Postvagnsgatan) ja jättää osittain nimeämättä liitteen 2 mukaisesti.

Postivaununkatu on voimassa oleva kadunnimi Postiljooninkadun eteläpuolella. Postivaununkatu liittyy maastossa nimenmuutoksen alaiseen Postiljooninkatuun siten, että osa Postiljooninkadusta on tarkoituksenmukaista muuttaa Postivaununkaduksi tonttijaon säilyttämiseksi. Osaa käytöstä poistettavasta Postiljooninkadusta ei katsota tässä vaiheessa tarpeelliseksi nimetä, koska alueella on vireillä asemakaavan muutos.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Päätös tullut nähtäväksi 05.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Päättäjä

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö