Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005583
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan tietovarastoalueen konsultointipalvelua Hovi Competence Development Oy:ltä. Kokonaiskustannus enintään 36 800 euroa (alv. 0%). Kustannukset maksetaan tilitä: 450001 14892460441001

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungilla on tarve kehittää digitalisointia, datan hallintaa ja uudenlaista analytiikkaa. On tarve tehdä kehittämisen polku kohti yhteistä tietoalustaa, Data Platformia, joka voisi palvella sekä strukturoidun, perinteisen tiedon että ei-strukturoidun tiedon keskitettynä talletuspaikkana.

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija , puhelin: 0931021428

antti.kokkola@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.