Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005583
Ärendet har nyare handläggningar
§ 18
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, Tietovarastoalueen konsultointipalvelut

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti, että tilataan tietovarastoalueen konsultointipalvelua Hovi Competence Development Oy:ltä. Kokonaiskustannus enintään 36 800 euroa (alv. 0%). Kustannukset maksetaan tilitä: 450001 14892460441001

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungilla on tarve kehittää digitalisointia, datan hallintaa ja uudenlaista analytiikkaa. On tarve tehdä kehittämisen polku kohti yhteistä tietoalustaa, Data Platformia, joka voisi palvella sekä strukturoidun, perinteisen tiedon että ei-strukturoidun tiedon keskitettynä talletuspaikkana.

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija , puhelin: 0931021428

antti.kokkola@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.