Toimistotilan vuokraaminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttöön osoitteesta Konepajankuja 1-3, NCC Property Development Oy

HEL 2018-006162
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 74
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lisäys kaupungin ja NCC Property Development Oy väliseen vuokrasopimukseen, Konepajankuja 3

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä yhteensä 191 994,08 euroa maksavat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön NCC Property Development Oy:ltä osoitteesta Konepajankuja 3 vuokratun kohteen muutos- ja lisätyöt ja maksaa niistä lisävuokraa‭ 1 271,25‬ euroa/kk (0,45 euroa/m2/kk ) yhteensä 2 825 m2:n suuruisista tiloista 15 vuoden ajan. Lisävuokran maksaminen vuokranantajalle NCC Property Development Oy:lle alkaa vuokrakauden alkamispäivänä (arvio kesäkuu 2020). Lisävuokraa ei tarkasteta vuokra-aikana. Muut ehdot ovat liitteen 1 mukaiset.

Samalla yksikön päällikkö päätti laskuttaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa edellä mainituista muutos- ja lisätöistä toimialojen välisen sopimuksen alkamisajankohdasta lukien 1 271,25‬ euroa/kk 15 vuoden ajan ja muutoin liitteen 1 mukaisin ehdoin.

Päätöksen perustelut

Tässä päätöksessä toteutetaan NCC Property Development Oy:ltä osoitteesta Konepajankuja 3 vuokratun kohteen vuokrasopimuksessa sovittua muutos-ja lisätyökäytäntöä (kaupunginvaltuusto 8.5.2019) sekä tuon käytännön toteutuksen vaatimaa lisäystä vuokrasopimukseen.

Muutos- ja lisätyöt (yht. 191 994,08 euroa) ovat kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan määrittämiä ja hyväksymiä.

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Raija Mäkinen-Stormbom, toimitilatarkastaja, puhelin: 09 310 40365

raija.makinen-stormbom@hel.fi

Päättäjä

Markku Metsäranta
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Lisäys vuokrasopimkseen Fredriksberg B Konepajankuja 3

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.