Toivomusponsi, vaihtoehtoiset suunnitelmat kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-luvun aikana

HEL 2018-006468
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 283 §

Valtuutettu Emma Karin toivomusponsi vaihtoehtoisista suunnitelmista kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-luvun aikana

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Emma Kari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Daniel Sazonov, Kaisa Hernberg, Wille Rydman

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuutettu Emma Karin aloitteen kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa loppuun käsitellyksi kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta tuoda valtuustolle vaihtoehtoiset suunnitelmat kivihiilen poltosta luopumiseksi energiantuotannossa 2020-luvun aikana.” (Emma Kari)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on hyväksytystä toivomusponnesta toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille.

Antamansa lausunnon mukaan Helen Oy selvittää monipuolisesti vaihtoehtoja korvata kivihiili Helsingin energiantuotannossa 2020-luvun aikana. Yhtiön näkemyksen mukaan ei ole olemassa yhtä tapaa, joka ratkaisisi koko kokonaisuuden, vaan tarvitaan hyvä yhdistelmä eri keinoja. Tähän vaikuttaa markkinoiden ja teknologian kehittyminen sekä lain määrittämä aikataulu kivihiilestä luopumiselle (1.5.2029).

Helenin hallitus on tehnyt seuraavat päätökset, joilla Hanasaaren lämmöntuotanto tullaan korvaamaan:

 • Esplanadin lämpöpumppulaitos, hyödyntää kaukojäähdytyksen hukkalämpöjä, valmistui 2018
 • Katri Valan lämpöpumppulaitoksen laajennus, hyödyntää puhdistettua jätevettä ja kaukojäähdytyksen hukkalämpöjä, valmistuu 2021
 • Mustikkamaan luolalämpövarasto, optimoi energiajärjestelmää, tasapainottaa kulutusta ja tuotantoa, vähentää huipputehon tarvetta, valmistuu 2021
 • Vuosaaren biolämpölaitoksen suunnittelupäätös, toteutuessaan valmistuu 2023.

Näiden lisäksi Helenillä on suunnittelussa kahden uuden lämpöpumpun rakentaminen, jotka tulevat yhtiön hallituksen päätettäväksi tämän ja ensi vuoden aikana.

Energiantuotanto tulee jatkumaan Salmisaaressa, vaikka kivihiilen käyttö siellä loppuu. Alue tarvitaan energiantuotantoon myös tulevaisuudessa, sillä puolet Helsingin lämmöntarpeesta sijoittuu kantakaupungin alueelle ja Salmisaari on sijaintinsa puolesta tärkeä energiantuotantoalue. Salmisaaren rooli korostuu vuoden 2024 jälkeen, kun toinen kantakaupungin voimalaitoksista, Hanasaari, suljetaan. Helen on jo investoinut Salmisaaressa uuteen pellettikattilaan, joka korvasi vanhan öljykattilan.

Vaihtoehtoisia tuotantomuotoja Salmisaaressa on useita. Helen tutkii parhaillaan muun muassa seuraavia vaihtoehtoja:

 • hukkalämpöjen ja konesalilämpöjen hyödyntäminen lämpöpumpuilla
 • merivesilämpöpumput
 • geoterminen lämpö
 • biopolttoaineet: bioenergian lisäämismahdollisuuksien selvittäminen, erityisesti biohiili ja pelletti, joilla jo valmiina olevan tuotantokapasiteetin käyttöikä voidaan hyödyntää loppuun asti
 • maalämpö
 • aurinkolämpö
 • sähkökattilat
 • energian varastointi.

Salmisaaren kivihiilen tuotantoa voidaan osin korvata myös Salmisaaren alueen ulkopuolella tapahtuvalla tuotannolla, esimerkiksi asiakkaiden kanssa toteutettavilla ratkaisuilla (maa- ja poistoilmalämpöpumput), muualla syntyviä hukkalämpöjä hyödyntämällä ja biolämpölaitoksilla. Lisäksi Helen Oy:n tavoitteena on hyödyntää energiatehokkuuden parantamisella, kysyntäjoustolla ja älykkäällä ohjauksella saavutettavissa oleva potentiaali.

Helenin näkemyksen mukaan lopullinen ratkaisu Salmisaaren osalta on todennäköisimmin yhdistelmä osasta edellä mainittuja vaihtoehtoja, jolloin joidenkin osuus on suurempi, joidenkin pienempi. Yhtiö selvittää ja harkitsee kaikkia vaihtoehtoja kunnolla eri näkökulmista ennen päätöksentekoa; ratkaisun käytettävyys eri vuodenaikoina, saatava teho sekä kustannus.

Helenin hallitus tulee tekemään tarvittavat investointipäätökset, joilla kivihiilen käyttö korvataan. Päätökset toteutettavista investoinneista tullaan tekemään vaiheittain huomioiden kehittyvä teknologia ja kustannuskilpailukyky ja käytettävyys. Yhtiön tavoitteena on, että kaukolämpö säilyy hyvänä, ympäristöystävällisenä ja kilpailukykyisenä vaihtoehtona myös tulevaisuudessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi