Config Manager Current Branch –ympäristön luominen SAO:n verkkoon

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007001
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Config Manager Current Branch –ympäristön luominen SAO:n verkkoon

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti tilata ProTrainIT:ltä asiantuntijatyötä Config Manager Current Branch –ympäristön luomiseen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Stadin ammattiopiston verkkoon. Asiantuntijatyön kokonaiskustannus on 15 996 euroa, alv 24 %. Työ laskutetaan toteutuneiden tuntien mukaan.

Päätöksen perustelut

Stadin ammattiopiston verkot ja Active Directory (jatkossa AD)-palvelut ovat tällä hetkellä jaettuna useampaan eri AD- ja verkkoympäristöön. Tämä hankaloittaa esimerkiksi tuntiopettajien työskentelyä ja lisää ylläpitotehtäviä monin kertaisesti keskitettyyn hallintaan verrattuna. Yhdistäminen tehdään projektina. Stadin ammattiopiston verkot ja AD yhdistetään siten, että oppilaitoksessa on jatkossa yksi AD ja yksi yhteinen opetuksen tietoliikenneverkko.

AD:iden ja verkkojen yhdistäminen on luonteeltaan tekninen Stadin ammattiopiston IT-infran parannusprojekti. Verkkojen ja AD:iden yhdistämisen myötä loppukäyttäjien tuki paranee sekä liikkuvien työntekijöiden työskentely eri toimipisteissä helpottuu koska he voivat kirjautua Stadin ammattiopiston yhteiseen opetuksen verkkoon missä tahansa oppilaitoksen toimipisteessätoimipisteessä.

Helposti hallittavan ja loppukäyttäjiä (oppilaita ja opettajia) mahdollisimman hyvin palvelevan AD- verkko ja työasemahallintaympäristön saamiseksi tulee rakentaa kokonaan AD ja parantaa nykyistä tietoliikenneverkkoa. Uudistamalla AD ja työasemaympäristön hallinnan laitekanta ja ottamalla käyttöön uusi teknologia tullaan ylläpitämään koko Stadin ammattiopiston AD, työasemien käyttöjärjestelmä-, ohjelmisto- ja ajurikirjastoympäristöä joustavasti ja mahdollistetaan monipuolinen työasemapäivitysten jakelu ja seuranta.

Uuden ympäristön luomiseen tarvitaan konsultaatiota, jotta taataan suuren ympäristön vaatima tekninen osaaminen. Konsulttiosaamista ja kokemusta suuren työasemaympäristön luomisesta sekä kykyä kouluttaa työn edetessä asiantuntijoita ympäristön rakentamiseen ja ylläpitoon. Konsultin tehtävinä ovat paitsi suunnittelu, neuvonta ja ohjaaminen myös projektin dokumentointi.

Hankinta tehdään ProTrainIT:ltä saadun tarjouksen perusteella. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 10 henkilötyöpäivää. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 1290 euroa/henkilötyöpäivää ilman arvonlisäveroa ja 15 996 euroa sisältäen arvonlisäveron 24%. Työ laskutetaan toteutuneen mukaisesti.

Kustannukset maksetaan ICT-palvelut/Yleiset palvelut –menolajilta.

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Lea Juvonen, ICT-palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 42230

lea.juvonen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö