Sovittelunohjaajan viran täyttäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007036
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Sovittelunohjaajan viran täyttäminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Oto. viestintäjohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Robert Willadsenin sovittelunohjaajan virkaan (vakanssinumero 036189) 1.8.2018 lukien 2 723,63 euron tehtävä̈kohtaisen kuukausipalkan mukaan ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin räätälöidyin ehdoin. Viran toimipaikka on palvelussuhteen alkaessa kaupunginkanslia/viestintäosasto/osallisuus ja neuvonta -yksikkö/sovittelutoiminta. Virkaan liittyy kuuden kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Sovittelunohjaajan virka on ollut julkisesti haettavana 23.5.–8.6.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa. Kansliapäällikön 7.6.2017 § 29:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan virkaan ottaa viestintäjohtaja. Viran kelpoisuusehtona on lain rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (L1015/2005) 10 § mukainen tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa ja heillä 16:sta oli vaadittu kelpoisuus tehtävään. Haastatteluun 14.6.2018 kutsuttiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella seuraavat kolme hakijaa: Robert Willadsen, ********** Haastattelijoina toimivat osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä ja vs. johtava sovittelunohjaaja Tarja Rajamäki.

Robert Willadsen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, sosionomi AMK ja lähihoitaja. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla sovittelunohjaajana 3 vuotta ja 9 kuukautta sekä sosiaaliohjaajana 5,5 vuoden ajan poislukien opintovapaansa. Lisäksi hän on työskennellyt Kriminaalihuollon tukisäätiön ohjaajana 1 vuotta 8 kuukautta ja Non Fighting Generation ry:ssä ohjaajana/projektityöntekijänä 1 vuoden.

********** on koulutukseltaan yhteisöpedagogi ja nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla säilöönottosuojassa yli 12 vuotta ohjaajana, 9 kuukautta Naulakallion hoito- ja vastaanottokodissa hoitajana sekä Kalliolan avohoitoklinikalla 2 vuotta 10 kuukautta projektivastaavana. Hänellä on kokemusta myös vapaaehtoisena sovittelijana toimimisesta.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK, asioimistulkki ja merkonomi. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla sovittelunohjaajan sijaisuuksissa ja Kalliolan Setlementissä sovittelunohjaajan sijaisuudessa. Lisäksi hän on työskennellyt Espoon kaupungilla ohjaajan sijaisuuksissa, Verum Osuuskunnan toiminnanjohtajana ja Semantix Oy:ssä asioimistulkkina.

Haastattelussa kiinnitettiin erityistä huomiota sovittelun tuntemukseen, aiempaan kokemukseen alaikäisten sovittelun kehittämisestä ja vuorovaikutustaitoihin. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Robert Willadsenilla on parhaat edellytykset sovittelunohjaajan viran hoitamiseen kaupunginkansliassa.

Päätös tullut nähtäväksi 21.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Seppälä, osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Päättäjä

Sami Sarvilinna
oto. viestintäjohtaja