Nostinjärjestelmän hankinta kulttuurikeskus Stoaan

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-007671
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Nostinjärjestelmän hankinta kulttuurikeskus Stoaan

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hankkia Stoan musiikkisaliin nostinjärjestelmän asennustöineen hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneeltä Audico Systems Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 20 525,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tarkoituksena on uusia Stoan musiikkisalin nostinjärjestelmä.

Hankintamenettely

Kevyesti toteutettu tarjouskilpailu avattiin lähettämällä tarjouspyyntö 5.7.2018 neljälle eri toimittajalle: Audico Systems Oy, Bright Sales & Installation Oy, Electro Waves Oy ja Oy Lafoy Ltd. Alkuperäinen tarjouspyyntö koski ratkaisua sisältäen C1 ketjunostimet. Tarjousten jättämiselle varatun määräajan aikana tarjouspyyntöön lisättiin mahdollisuus tehdä tarjous nostinjärjestelmästä myös D8+ standardin ketjunostimilla. Täsmennys tarjouspyyntöön lähetettiin kaikille alkuperäisen tarjouspyynnön vastaanottajille 9.7.2018.

Parhaan tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta.

Määräaikaan 19.7.2018 mennessä tarjouksen olivat antaneet Audico Systems Oy ja Electro Waves Oy. Molemmat tarjoajat esittivät kahta vaihtoehtoista ratkaisua.

Electro Waves Oy:n tarjoama toinen ratkaisu ei täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta standardin C1 tai standardin D8+ nostinjärjestelmästä. Näin ollen Electro Waves Oy:n toinen tarjous ei ollut tarjouspyynnön mukainen.

Seuraavat tarjotut ratkaisut olivat tarjouspyynnön mukaisia:

Audico Systems Oy tarjosi nostinjärjestelmää D8+ standardin ketjunostimilla ja Louisreyne 8ch LV Remote hoist controller, mobile Incl. hand held remote controller nostinohjauskeskuksella arvonlisäverottomaan hintaan 20 697,00 euroa.

Audico Systems Oy tarjosi nostinjärjestelmää D8+ standardin ketjunostimilla ja Louisreyne 8ch LV Wall mount Incl. hand held remote controller nostinohjauskeskuksella arvonlisäverottomaan hintaan 20 525,00 euroa.

Electro Waves tarjosi nostinjärjestelmää D8+ standardin ketjunostimilla ja 8 Way basic CH Controller, 400-3 LV + RCX smart remote + cable nostinohjauskeskuksella arvonlisäverottomaan hintaan 20 857,00 euroa.

Tarjousten vertailu osoittaa, että hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Audico Systems Oy ratkaisusta sisältäen D8+ standardin mukaisen ketjunostimilla ja Louisreyne 8ch LV Wall mount Incl. hand held remote controller nostinohjauskeskuksen.

Hankinta maksetaan investointimäärärahoista tililtä 450001 ja kohdistetaan projektille numero 298 540 215 004.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.1.2018, § 3 hyväksynyt irtaimen omaisuuden perusmäärärahojen käyttösuunnitelman ja oikeuttanut toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista ja investointimäärärahojen kohentamisesta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2018 investointeihin on varattu yhteensä 8 495 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 27.07.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamies, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehen allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 37000

stuba.nikula@hel.fi