Hankinta, Helsingin kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2019-2022, Kaupunginkanslia

HEL 2018-009180
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 18 §

Kaupungin tilintarkastussopimuksen tilintarkastuspäivien määrän tarkistaminen

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti tarkistaa 28.5.2019 tehtyä tilintarkastussopimusta siten, että vuotuinen lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäivien määrä laskee Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 1.2.2022 yhtiöittämisestä johtuen 370 tarkastuspäivään tilikaudessa. Tarkistuksen myötä tilikauden 2022 tilintarkastuksen hinta on 111 400 euroa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki, edustajanaan Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta, ja KPMG Oy Ab ovat 28.5.2019 allekirjoittaneet sopimuksen Helsingin kaupungin tilikausien 2019-2022 ja optiona tilikausien 2023 ja 2024 tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta.

Sopimuksen 2.2.5 Tarkastuspäivät -kohdan mukaan lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäivien määrä tilikautta kohden on kaupunginvaltuuston päätöksen 13.3.2019 mukaisesti 390 päivää. Mikäli kaupungin organisaatiorakenteessa, toimintatavoissa tai tehtävissä tapahtuu olennaisia muutoksia, jotka perustellusta syystä vaikuttavat tilintarkastuksen laajuuteen joko lisäävästi tai vähentävästi, tilaaja ja tilintarkastaja sopivat niiden vaikutuksista tilintarkastukseen vuosittain erikseen.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminta, metroliiketoimintaa lukuun ottamatta, on yhtiöitetty 1.2.2022 alkaen. Metrotoimintaan liittyvät infra- ja liikennöintisopimukset jäävät toistaiseksi liikelaitokseen. Tarkastusvirasto on yhtiöittämisen johdosta neuvotellut kaupungin tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustajan JHT, KHT Jorma Nurkkalan kanssa lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäivien määrästä jäljellä olevalla sopimuskaudella. Neuvotteluissa on yksimielisesti päädytty siihen, että liikenneliikelaitoksen palvelujen yhtiöittämisen vaikutus tarkastuspäiviin on 20 päivää ja 5 700 euroa (alv 0) tilikaudessa. Päivien tarkistamisen myötä tilikauden 2022 tarkastuspäivien määrä on 370 ja hinta 111 400 euroa (alv 0).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) säätelee hankintasopimuksen muuttamista sopimuskauden aikana. Lain 136 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintasopimukseen ja puitejärjestelyyn voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos se perustuu hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ja hankinta-asiakirjoissa mainittuihin sopimusehtoihin tai niiden muuttamista koskeviin ehtoihin, niiden rahallisesta arvosta riippumatta, ja nämä ehdot ovat selkeät, täsmälliset ja yksiselitteiset, eivätkä ne muuta hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn yleistä luonnetta.

Nyt tehtävä tilintarkastuspäivien tarkistaminen perustuu sopimusehtoon, joka oli jo hankintamenettelyn aikana tiedossa osana hankinta-asiakirjoissa ollutta sopimusluonnosta. Tarkistus on siten perusteltu ja sallittu edellä mainitun hankintalain kohdan perusteella.

Sulje

Tarkastuslautakunta 28.05.2019 § 48

12.02.2019 Ehdotuksen mukaan

10.10.2018 Ehdotuksen mukaan

13.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi