Hankinta, ICT-arkkitehtuuriin liittyvä työ, Kasvatus ja koulutus toimiala

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009182
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, ICT-arkkitehtuuriin liittyvä työ, Kasvatus ja koulutus toimiala

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmiin kuuluvan ICT-arkkitehtuuriin liittyvän suunnittelutyön Gofore Oyj:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Hankinta on osa asiakastietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää työtä.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Gofore Oyj:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 48 henkilötyöpäivää. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 35 903,04 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

Päätös tullut nähtäväksi 04.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Asko R Räsänen, ICT-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.