Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön lisäpääomasuoritukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009382
Asialla on uudempia käsittelyjä
28. / 720 §

Määrärahan myöntäminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön lisäpääomasuoritukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 06 02 Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi 164 310 euroa merkittäväksi osakemerkinnän lisäpääomasuorituksena Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kruunuvuorenrannan alueen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten on perustettu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy. Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmä on otettu käyttöön ja sitä laajennetaan Kruunuvuorenrannan rakentumisen edetessä.

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 § 724 perustaa alueellisen yhtiön jätteen putkikeräysjärjestelmän rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten. Kaupunginhallitus oikeutti samassa yhteydessä kiinteistölautakunnan vahvistamaan Kruunuvuoren jätteen putkikeräysyhtiön ja putkikeräysjärjestelmän käyttäjäksi ja yhtiön osakkaaksi tulevien kiinteistöjen omistajien/haltijoiden välillä tehtävien osakemerkintää ja liittymistä sekä putkikeräysjärjestelmän käyttöehtoja koskevien sopimusten pääperiaatteet.

Helsingin kaupunki merkitsi perustamissopimuksen yhteydessä 16.12.2013 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomia B osakkeita 33 250 kappaletta merkintähintaan 365 000 euroa ja ainoan äänivaltaisen A osakkeen merkintähintaan 5 000 euroa.

Kiinteistölautakunta päätti 1.10.2015 § 438 osakkeiden merkintähinnan määräytymisperiaatteista, siten että kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee yhtiöstä omistamansa/hallinnoimansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n äänivallattomia B-sarjan osakkeita (1 osake / asemakaavakartan osoittama kerrosneliömetri). Samalla kiinteistölautakunta päätti, että yhtiön hallitus määrittää ja päättää B-osakkeiden merkintähinnan erikseen kutakin suunnattua osakeantia varten siten, että osakekohtainen kokonaismerkintähinta muodostuu yleisestä osasta ja kiinteistökohtaisesta osasta.

Merkintähinnan yleisellä osalla katetaan järjestelmän perusinvestoinnit kuten jäteaseman ja runkolinjojen rakentaminen. Yleisen osan lähtötasoksi vuonna 2015 määritettiin 26,05 euroa/osake, jota voidaan korottaa vuosittain 5 %:lla. Merkintähinnan kiinteistökohtaisen osan suuruus perustuu kiinteistölle asennettavista jätteen putkikeräysjärjestelmän osista (syöttöpisteet ja kiinteistöputki niihin liittyvine laitteineen) Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:lle aiheutuviin todellisiin kustannuksiin, siten että kustannus jaetaan tasaosuuksiin kullekin kiinteistöjen merkittäväksi tulevalle osakkeelle.

Helsingin kaupunki suoritti vuonna 2016 lisäpääomasuorituksena B osakkeiden alkuperäisen suoritetun merkintähinnan ja B osakkeiden lähtötason mukaisen merkintähinnan yleisen osan erotuksena 501 163 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy esittää 5.9.2018 päivätyllä kirjelmällä, että Helsingin kaupunki suorittaisi kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen 49044/1 ja 2 (myöhemmin rakennettava pelastusasema ja rakenteilla oleva Lpk Borgströminmäki) osalta kiinteistölautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti kaupungin merkitsemiin osakkeisiin kohdistettavien kiinteistökohtaisten osien suuruisen lisäpääomasuorituksen yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Esitetty lisäpääomasuoritus perustuu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n ja putkikeräysjärjestelmätoimittaja Marimatic Oy:n 5.5.2017 tehdyssä KVR-urakkasopimuksessa sovittuun kaupungin käyttöön jäävien em. kiinteistöjen yhteisten jätteen imusiirtojärjestelmän kiinteistökohtaisten osien kauppasummaan. Lisäpääomasuorituksen suuruus on 2 % projektinjohtolisineen 164 310 euroa.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy tulee esittämään myöhemmin niiden kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen osalta, jotka liitetään putkikeräysjärjestelmään, edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti järjestelmän kiinteistökohtaisten osien rakentamiskustannuksia vastaavat lisäpääomasuoritukset.

Lisäksi, jos kaupungin käyttöön jäävien kiinteistöjen rakennusoikeuden määrä ylittää osakemerkinnän perusteena käytetyn 33 250 k-m2, tullaan ylittäviltä rakennusoikeuden määriltä perimään sovellettavien periaatteiden mukaisesti sekä yleinen osa että kiinteistökohtainen osa.

Vuoden 2018 talousarviossa on varauduttu Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysyhtiön osakemerkinnän lisäpääomasuoritukseen tarvittavaan 164 310 euron määrärahaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n esitys lisäpääomasuorituksesta

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.