Lausunto Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntömuutoksesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010719
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 673 §

Lausunto Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntömuutoksesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että Helsingin kaupunki puoltaa Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntöjen muuttamista liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki-viikon säätiö sr

Helsinki-viikon säätiö sr:n tarkoituksena on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä ohjelmaa, johon voi sisältyä mm. musiikki-, teatteri- ja tanssiesityksiä, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja sisältöjä.

Helsinki-viikon säätiö on kaupungin tytärsäätiö.

Taustaa sääntömuutokselle

Tapahtumat ovat keskeinen osa Helsingin kulttuuri- ja elinkeinopolitiikkaa. Ne vahvistavat Helsingin paikallisidentiteettiä ja kaupungin vetovoimaa. Helsingin uudessa strategiassa korostetaan tapahtumien merkitystä kaupungin myönteiselle kehitykselle.

Nykyisellään tapahtumia tuotetaan kaupunkikonsernin monissa eri organisaatioissa: Helsinki-viikon säätiössä, Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä (ent. Helsingin Markkinointi Oy), Tukkutorilla, Helsingin Leijona Oy:ssä sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Lisäksi kaupunginkansliassa tuotetaan esimerkiksi suuriin tapahtumiin liittyvää tietoa, neuvontaa ja viranomaiskoordinointia.

Pormestari päätti 4.10.2017, 74 § kehottaa kaupunginkansliaa ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaa yhteistyössä Helsinki-viikon säätiö sr:n ja Helsingin Markkinointi Oy:n sekä tarvittavien muiden toimialojen ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa laatimaan selvityksen toimintamallista, jossa ensisijaisesti Helsinki-viikon säätiö sr ja toissijaisesti muu kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö tai säätiö toimisi kaupungin merkittävien tapahtumien tuotannosta vastaavana osaamiskeskittymänä.

Selvitystyö tapahtumien tuotannon keskittämisestä

Kaupungin tapahtumatuotannon vahvistamista ja uudistamista selvitettiin pormestarin päätöksen mukaisesti laajapohjaisella selvitystyöllä, jonka ohjausryhmässä oli edustus kaupunginkansliasta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta, Helsinki-viikon säätiöstä sekä Helsinki Marketing Oy Ltd:stä. Selvitystyön tukena käytettiin ulkopuolista konsulttia, jonka laatima raportti on oheismateriaalina.

Tapahtumatuotannon organisointia koskevan raportin tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia hajallaan olevan suurtapahtumien tuottamisen ammattimaistamiseen ja kaupungin strategian mukaiseen kehittämiseen siten, että toimintaa keskitetään uudelleen organisoitavaan Helsinki-viikon säätiöön.

Toisena tavoitteena oli suurtapahtumien tuotannon tehostaminen luomalla synergiaetuja esimerkiksi yhteisessä hankintojen kilpailutuksessa, markkinoinnissa, viestinnässä, ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa sekä henkilöstön työajan ja potentiaalin paremmassa hyödyntämisessä.

Tehdyn selvityksen piiriin kuuluivat seuraavat tapahtumat: Helsingin juhlaviikot, Helsinki-päivä, Lux Helsinki, Tuomaan markkinat, Silakkamarkkinat, Helsingin uusivuosi, Kiinalainen uusivuosi, Helsinki-päivät Pietarissa, Mini Tattoo, Musica nova Helsinki, Kansallinen Veteraanipäivä ja Pormestarin itsenäisyysjuhla neljäsluokkalaisille.

Selvityksen mukaan säätiömuoto sopisi keskitetylle toiminnalle hyvin. Se mahdollistaa erilaisten rahoitusmuotojen hankinnan, on pitkäjänteinen, riittävän itsenäinen ja joustava organisaatiomalli. Säätiön tapahtumista suuri osa tulisi olemaan ilmaistapahtumia, jotka eivät sovellu ansaintalogiikkaa edellyttävään yhtiömuotoiseen toimintaan. Ns. tapahtumasäätiö olisi selvityksen mukaan tarkoituksenmukaista muodostaa laajentamalla kaupunkikonserniin kuuluvan Helsinki-viikon säätiön toimialaa ja toimintaa.

Raportissa lähdettiin siitä, että uudistuksen toteutuessa säätiöön siirtyvä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Selvityksen mukaisesti siirtyviä henkilöitä olisi vain Helsinki Marketing Oy Ltd:ssä. Muiden tapahtumatuotantojen osalta kyse on siirtyvistä sopimuksista ja mahdollisista muista omaisuuseristä sekä kaupungin avustus- ja muista määrärahoista.

Uudistus on tarkoituksenmukaista toteuttaa siten, että tapahtumasäätiön toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Tapahtumat siirtyisivät säätiöön, kun Helsinki-viikon säätiön säännöt on muutettu vastaamaan suunniteltua uutta tilannetta. Siirron yhteydessä on tärkeää turvata tämän vuoden ja ensi vuoden tapahtumien järjestäminen siten, ettei tuotanto häiriinny muutoksista.

Sääntömuutos

Tapahtumasäätiömalliin siirtyminen edellyttää Helsinki-viikon säätiö sr:n sääntöjen muuttamista säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen laajentamiseksi. Osana edellä mainittua selvitystyötä on kaupunginkanslian oikeuspalveluiden johdolla valmisteltu Helsinki-viikon säätiön sääntöihin tarvittavat muutokset. Sääntöluonnos on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa ja sille on saatu hyväksyvä ennakkotarkastuspäätös 13.3.2018. Säätiön voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntöjä voidaan muuttaa sen jälkeen kun Helsingin kaupunki on antanut siitä lausuntonsa.

Helsinki-viikon säätiön hallitus päätti 22.10.2018 pyytää kaupungin lausuntoa sääntöjensä muuttamisesta PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaiseksi siten, että sääntömuutos tulee voimaan 1.1.2019 alkaen. Samalla hallituksen jäsenet päättivät antaa suostumuksensa sille, että sääntömuutos mahdollistaa heidän erottamisensa. Hallituksen päätös on ehdollinen, kunnes sille saadaan säätiön sääntöjen mukaisesti Helsingin kaupungin lausunto.

Säätiön nykyisiin sääntöihin tehtävät keskeiset muutokset ovat:

  • säätiön tarkoitus laajennetaan kattamaan nykyistä laajemmin kulttuurin eri osa-alueet, mukaan lukien kaupunkikulttuuri,
  • säätiön toimintamuotoja laajennetaan tarkoitusta vastaavasti,
  • hallituksen kokoonpanoa laajennetaan niin, että hallituksessa on nykyisen viiden sijaan vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä.

Lisäksi säätiön sääntöihin lisätään kaupungin nykyisten mallisääntöjen mukaiset kirjaukset muun muassa konserniohjauksen noudattamisesta, hallituksen erottamismahdollisuudesta sekä luottamushenkilöiden tietojensaantioikeudesta.

Säätiön hallituksen täydentäminen

Tapahtumatuotannon keskittämisen myötä Helsinki-viikon säätiön toiminta muuttuu ja laajenee. Tapahtumasäätiötä koskevan selvitystyön yhteydessä on tunnistettu, että Helsinki-viikon säätiön muuttaminen kaupungin tapahtumasäätiöksi asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös säätiön hallituksen kollektiiviselle osaamiselle.

Hallituksen kokoonpano on säätiön onnistumista osaltaan määrittävä kriittinen tekijä. Helsinki-viikon säätiön hallituksen nykyistä rakennetta ei selvitystyössä pidetty jatkoa ajatellen säätiön ammattimaisen toiminnan ja toimialaosaamisen sekä tapahtumien kehittämisen kannalta parhaana mahdollisena tukena.

Selvitystyön perusteella säätiön hallituksen jäsenmäärää tulee kasvattaa nykyisestä viidestä jäsenestä, jotta hallitukseen voidaan ottaa mukaan säätiötä sen toimialalla hyödyttävää osaamista markkinointijohtamisesta, “kovan tason” nykyaikaista tapahtumatuotanto-osaamista, kaupunkimarkkinoinnin asiantuntijuutta, hyödyllisiä yrityselämän verkostoja, syvää kulttuurikentän tuntemusta sekä yhteiskunnallista vaikuttamisvoimaa. Hallituksen monipuolisen osaamisen kannalta perusteltua olisi, että hallituksessa olisi luottamushenkilötaustaisia jäseniä, ns. ulkopuolisia asiantuntijajäseniä sekä kulttuurin ja elinkeinopolitiikan viranhaltijataustaisia jäseniä.

Hallituksen täydentämistä koskevaa asiaa käsitellään erikseen myöhemmin säätiön sääntömuutoksen rekisteröinnin jälkeen.

Lopuksi

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen on tarpeen säätiön toiminnan laajentamiseksi ja tapahtumasäätiöksi muuttumiseksi. Sääntömuutos perustuu laajaan kaupungin ja säätiön väliseen selvitystyöhön ja muutetut säännöt ovat Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa hyväksytty. Kaupungin on tarkoituksenmukaista antaa hyväksyvä lausunto sääntömuutoksesta.

Sääntömuutoksen ohella tapahtumasäätiöksi muuttuminen edellyttää, että Helsinki-viikon säätiölle siirretään erillisin luovutussopimuksin selvitystyön yhteydessä tunnistettujen tapahtumien järjestämisvastuu. Lisäksi Helsinki Marketing Oy Ltd:stä siirtyy säätiöön ns. vanhoina työntekijöinä neljä tapahtumatuotantotehtävissä olevaa henkilöä. Siirtoasia tuodaan yhtiön osalta erikseen kaupungin päätöksentekoon ylimääräistä yhtiökokousta koskevana asiana.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi