Ohje järjestelyerän (JE) toteuttamisesta Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamispiireissä

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010918
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 35

Ohje järjestelyerän (JE) toteuttamisesta Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) soveltamispiireissä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti ohjeen antamisesta järjestelyerän toteuttamisesta KVTES:n ja TS:n soveltamispiireissä.

Päätöksen perustelut

Valtakunnallisesti on sovittu 1.1.2019 käytettävästä paikallisesta järjestelyerästä, jonka jakamisen päälinjoista on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa KVTES:n ja TS:n osalta. Liitteenä olevassa ohjeessa kerrotaan menettelytavoista ja periaatteista, joita tällä järjestelyeräkierroksella sovelletaan Helsingissä.

Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Päättäjä

Marju Pohjaniemi
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

2. KVTESn korotusraamit sekä palkkakehityssuunnitelma vuonna 2019
3. TSn korotusraami
4. Henkilöstöjärjestöjen puheenjohtajat, yhteystiedot

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.