Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011023
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Hankinta, ICT-infra, VMwaren-järjestelmien konsolidointiin tarvittavat palvelimet sekä levyjärjestelmän laajennus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti tilata tietohallinnolle palvelimia ja levyjärjestelmän laajennuksen yhteishintaan 79 300 EUR, Alv 0%. Laitteet kustannetaan ICT-infran sisäinen tilaus 1483002010 ja tilitä 458800 IT-laitteet. Tilaus tehdään palvelimien osalta puitesopimustoimittajille tehdyn hintatiedustelun perusteella Tietokeskus Oy:ltä. Levyjärjestelmän laajennus tilataan suorahankintana Proact Finland Oy:ltä, koska on kyse olemassa olevan levyjärjestelmän laajentamisesta ja siihen liittyvistä takuuasioista.

Päätöksen perustelut

Hankinnoilla lisätään toimialan virtualisointitarpeiden edellyttämää kapasiteetin riittävyyttä, jotta toimialan VMware-ympäristöä voidaan yhtenäistää. Hankinnat liittyvät osittain myös meneillään olevaan Stadin Ammatti- ja aikuisopiston verkkoympäristön kehittämisprojektiin.

Palvelimet hankitaan KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen KLKH107 tuotealue 2 Verkon laitteet (voimassa 18.4.2017 - 17.4.2021) mukaisesti. Helsingin kaupunki on liittynyt KLKH107 puitesopimukseen hankintajohtajan päätöksellä HEL 2017-004549.

Hankinnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.

Sovelletut säädökset: Hankintalaki (1697/2016) 40.2 §:n 2 kohta, 41 §, 42 §, 43 §, 93 §,

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Ulf Ginman, vt. ICT-hankintavastaava, puhelin: 09 310 79570

ulf.ginman@hel.fi

Päättäjä

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Hintavertailu 22.10.2018
2. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
3. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
4. Salassa pidettävä: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.