Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011077
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 43

Staran infratyöt 2017 - 2018, urakkasopimuksen purku EKT Infra Oy:n osalta

Yksikönjohtaja

Päätös

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti purkaa urakkasopimuksen "Infratyöt 2017-2018" urakassa EKT-Infra Oy:n osalta jäljempänä mainituin perustein tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara kilpailutti 11.10.2016 päivätyllä tarjouspyynnöllä "Infratyöt 2017" -urakan ajalle 1.1. - 31.12.2017. Hankinnasta teki päätöksen Teknisen palvelun lautakunta 17.11.2016. Sopimuksen mukaisesta optiokauden käyttöönotosta ajalle 1.1. - 31.12.2018 teki päätöksen Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 9.11.2017.

Sopimuskautena sopimuskumppanit on liitetty Tilaajavastuu.fi - Luotettavakumppani -palvelun seurantaan. EKT Infra Oy:n Tilaajavastuu-raportit ovat olleet moitteettomia 5.8.2018 saakka. Elokuussa yrityksen työterveydenhuollon järjestämisestä ei ollut saatavilla tietoa palvelun kautta. Syyskuun puolivälistä alkaen Tilaajavastuun tietojen mukaan yritys ei ole kuulunut ennakkoperintärekisteriin.

Tilaajavastuun 7.10.2018 toimitetun raportin mukaan EKT Infra Oy on asetettu konkurssiin. Yrityksestä vastuullisia henkilöitä ei ole tavoitettu lisätietojen pyytämistä varten.

Sopimuksen mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus jos sopimuskumppani joutuu konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin.

Stara käyttää sopimuksenmukaista oikeuttaan purkaa 20.12.2016 solmittu urakkasopimus EKT Infra Oy:n kanssa tällä päätöksellä välittömästi ja kokonaisuudessaan.

Päätös tullut nähtäväksi 24.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Tilaajavastuuraportti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.