Hankinta, pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-011129
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätökset nro:t 5-8.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 24.4.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT5: Rakolinja, 30 cm reikäväli, yksikköhintaan 31,00 euroa / neliömetri, arvioitu tarve 120 neliömetriä
LT6: Irtiporaus neliötyönä, yksikköhintaan 192,00 euroa / neliömetri, arvioitu tarve 150 neliömetriä
LT7: Irtiporaus tuntityönä, yksikköhintaan 125 euroa/tunti, arvioitu tarve 230 tuntia
LT8: Pultitus, reikäkoko 48 mm / harjateräs 25 mm, yksikköhintaan 22,39 euroa / metri, arvioitu tarve 25 metriä

Lisätyöpäätösten ennakoitu arvo on yhteensä 33 080 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen yksiköt toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Pienlouhintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisosaamiseen keskittynyttä ja erikoiskaluston omaavaa aliurakointia.

Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työkohteista Postipuistossa ja Haakoninlahdessa. Kohteissa toteutetaan Kaupunkiympäristön toimialan tilaamia ja rahoittamia töitä. Lisätyönä tehtävissä töissä kalliota irrotetaan kohteiden suunnitelmien mukaisesti tarkkuuslouhintaa, eli rakolinjaa käyttäen, ja irtiporaamalla, sekä vahvistetaan pultittamalla. Näiden töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään urakka-aikana.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. On perusteltua tilata lisätyöt kohteessa muutenkin toimivalta sopimusurakoitsijalta joka toteuttaa sopimuksen mukaiset työt kohteessa. Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätökset nro 1-4; "louhintaurakoitsijan kaivinkoneen käyttö" sekä "sähköisten nallien, hidastimien ja sytyttimien käyttö". Aiempien lisätyöpäätösten puitteissa lisätöitä on tilattu kaksivuotisen urakan aikana tähän mennessä yhteensä 53 799,44 eurolla (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. Sopimuskauden viimeisen neljänneksen alkaessa, hankinnan taloustilanne on 1 405 855,49 / 1 894 570,00 euroa (AVL 8 c §) eli toteutumisaste on 74 %. Kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista.

Lisätyönä tilattu työvaiheet "LT5 - LT8" lisätään urakan puitesopimukseen 4700001936 ja ne ovat käytettävissä tarpeen mukaan vastaavissa kohteissa urakka-aikana 31.12.2020 asti.

Päätös tullut nähtäväksi 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja