Hankinta, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelun lisätyö

HEL 2018-011737
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 335 §

Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksytty hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.05.2019 § 149 Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Hankesuunnitelma koskee laajaa toiminnallista ja teknistä perusparannusta, jossa rakennuksen oppilaskapasiteettia lisätään ja tiloja ajanmukaistetaan toiminnan vaatimusten mukaisiksi. Terveellinen sisäilma varmistetaan korjaamalla kosteusteknisesti puutteelliset rakenteet, rakentamalla salaojitusjärjestelmä, poistamalla alapohjan haitta-aineet ja välipohjarakenteiden täytöt sekä uusimalla talotekniset asennukset. Julkisivurappaus uusitaan, ikkunat kunnostetaan tai uusitaan, vesikatto uusitaan ja rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan.

Kustannusmuutokset ja niiden syyt

Yleissuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa. Indeksikorjattuna huhtikuun 2019 kustannustasoon hankesuunnitelman aiemmin hyväksytty enimmäishinta on noin 15 268 000 euroa. Yleissuunnitelmien kustannusarvio ylittää hankesuunnitelman indeksikorjatun enimmäishinnan siten noin 1 732 000 eurolla.

Kolmasosa kustannusylityksestä aiheutuu yleissuunnittelussa esiin tulleista tarkennuksista, kolmasosa lisä- ja muutostyövarauksen korottamisesta ja kolmasosa tarjoushintaindeksin ja Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmiston käyttämän hinnaston muutoksista.

Kustannusten karsimista selvitettiin yleissuunnitteluvaiheessa siten, että hanke pysyisi valtuuston hyväksymän enimmäishinnan puitteissa. Karsintaehdotuksista luovuttiin, koska ne olisivat edellyttäneet oppilasmäärän merkittävää pienentämistä tai suunniteltujen korjaustoimenpiteiden keventämistä siten, että terveellisyys- ja turvallisuusriskit kasvaisivat.

Kustannusten nousu johtuu seuraavista syistä:

 • Hankesuunnitteluvaiheen ilmanvaihtosuunnitelmat ovat osoittautuneet epärealistisiksi ja ilmanvaihtokoneiden sijoittelua on jouduttu muuttamaan. Ullakolle esitettyä ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan, alempiin kerroksiin lisätään toinen ilmanvaihtokonehuone ja ilmanvaihtokuiluja suurennetaan. Tämän seurauksena yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat nousseet noin 300 000 euroa.
 • Yleissuunnitteluvaiheen tarkempien tutkimusten mukaan nykyisestä seinärakenteesta haitta-aineena poistettava Toja-levy sijaitsee syvemmällä kuin hankesuunnitteluvaiheen tutkimusraporteista on ilmennyt. Sen poistamisen vaikeutumisen vuoksi kustannukset ovat nousseet noin 70 000 euroa.
 • Mm. edellä mainitut muutokset ovat aiheuttaneet lisäsuunnittelun tarvetta, mikä nostaa kustannuksia noin 150 000 euroa.
 • Suunnitelmien ja määrien tarkentuminen yleissuunnitteluvaiheessa nostaa kustannuksia noin 100 000 euroa.
 • Hankesuunnitelmavaiheessa lisä- ja muutostyövaraukseksi laskettiin 12 prosenttia. Yleissuunnitteluvaiheessa on tullut esiin kustannuksiin liittyviä riskitekijöitä, jotka selviävät tarkemmin vasta kun rakenteet voidaan avata. Lisä- ja muutostyövarausta on siksi nostettu 15 prosenttiin, mikä lisää kustannuksia noin 600 000 euroa.
 • Noin 600 000 euroa kustannusnoususta on laskennallista ja johtuu siitä, että hankesuunnitteluvaiheen jälkeen tarjoushintaindeksi (THI) on laskenut ja Haahtelan Talonrakennuksen kustannustieto-ohjelmiston (TAKU) hinnasto puolestaan noussut. Tarjoushintaindeksin laskun seurauksena hankesuunnitelman enimmäishinta on pienentynyt laskennallisesti 132 000 euroa. Hinnaston nousun seurauksena yleissuunnitteluvaiheen kustannukset ovat puolestaan kasvaneet laskennallisesti 454 000 euroa.

Hankkeen rahoitus ja aikataulu

Vuoden 2019 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 perusparannuksen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 10 miljoonaa euroa vuosille 2020−2021. Hankkeen toteutuksen edellyttämä 17 miljoonan euron rahoitustarve on otettu huomioon uuden rakentamisohjelmaehdotuksen valmistelussa.

Hankkeen toteutus jaetaan erilliseen purku-urakkaan ja varsinaiseen perusparannusurakkaan. Purku-urakka käynnistyy kun toiminta on saatu siirrettyä väistötiloihin, arviolta huhtikuussa 2020. Perusparannusurakan on tarkoitus alkaa marraskuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2022.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli sisäinen kuukausivuokra on noin 33,43 euroa/htm², yhteensä 108 246 euroa kuukaudessa ja 1 298 956 euroa vuodessa. Neliövuokran perusteena on 3 238 htm². Pääomavuokran osuus on 29,42 euroa/htm², ylläpitovuokran osuus 4,01 euroa/htm² ja väistötilakustannuksen osuus 3,78 euroa/htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi.

Perusparannuksen investoinnin tuottovaade on 1,5 prosenttia ja poistoaika 30 vuotta. Tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle voidaan poikkeustapauksissa esittää alempi kuin kolmen prosentin tuottovaade. Jos se olisi kolme prosenttia, arvioitu sisäinen kuukausivuokra olisi noin 43,02 euroa/htm², yhteensä 139 299 euroa kuukaudessa ja 1 671 585 euroa vuodessa. Pääomavuokran osuus olisi 39,01 euroa/htm².

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala maksaa väistötiloista rakentamisen ajan nykyisten tilojen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilojen kustannus sisältyy tulevaan pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan. Hankesuunnitelmassa esitetty arvio väistötilan kustannuksista on kilpailutuksen ratkettua ja perusparannuksen rakentamisajan tarkennuttua osoittautunut riittämättömäksi, joten väistötilan osuus tilakustannuksista on kasvanut.

Tehtaankadun ala-asteen nykyinen sisäinen kuukausivuokra on 16,90 euroa/htm², yhteensä 58 911 euroa kuukaudessa ja 706 929 euroa vuodessa, josta pääomavuokran osuus on 13,06 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 3,84 euroa/htm². Vuokranmaksun perusteena on 3 485 htm².

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.10.2019 § 346 antanut hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta puoltavan lausunnon. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Hankesuunnitelmia koskeva toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kaupunginhallitus 04.11.2019 § 729

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

29.04.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.10.2019 § 346

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi puoltavan lausunnon Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta 1 600 000 eurolla arvonlisäverottomana siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat arvonlisäverottomana enimmillään yhteensä 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta huomauttaa, että kaupunkiympäristön toimialan on huomioitava nyt esitettävä enimmäishinnan korotus ja siitä aiheutuva vuosittainen lisävuokra (n. 217 000 euroa) kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuokra-arvioon siten, että vuokrankorotus voidaan huomioida toimialan budjetissa jo vuodelle 2022. Lautakunta muistuttaa lisäksi, että tilahankkeen vuokravaikutukset tulee huomioida toimialan talousarviossa.

12.02.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo
Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 05.09.2019 § 80

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korotusta siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

Päätös tehtiin ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy enimmäishinnan korotuksen ja siitä aiheutuvan tilakustannuksen muutoksen.

10.01.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Kari Pehkonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 31813

kari.pehkonen@hel.fi

Sakari Heikkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 38458

sakari.heikkinen@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 22.05.2019 § 149

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen 3.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 329 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 15 400 000 euroa syyskuun 2018 kustannustasossa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat kolme toivomuspontta:

1
Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin. (Daniel Sazonov)
 
 
2
Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa. (Ted Apter)
 
 
Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vastuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
 
 
 
Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.
 
 
 
Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää. (Matti Parpala)
Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kolme toivomuspontta.

Valtuutettu Daniel Sazonov ehdotti valtuutettu Petra Malinin kannattaman hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.

Valtuutettu Ted Apter ehdotti valtuutettu Dani Niskasen kannattaman hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Valtuutettu Matti Parpala ehdotti valtuutettu Jenni Pajusen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vastuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa.
 
 
 
Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen.
 
 
 
Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuutta nopeuttaa Tehtaankadun ala-asteen siirtymistä väistötiloihin suunniteltua nopeammin.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 85
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Daniel Sazonovin ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Ted Apterin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 81
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Joonas Kolehmainen, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 4
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Ville Jalovaara, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Ted Apterin ehdottaman toivomusponnen.

3 äänestys

Valtuutettu Matti Parpalan ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialarajat ylittävien kriisitilanteiden viestinnän vastuunjaossa parannettavaa tai tarkennettavaa. Selvityksen tulisi kohdistua erityisesti kaupunkiympäristötoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan rajapintaan, sekä siihen, miten esim. koulujen ja päiväkotien tilaongelmia koskevan asukasviestinnän oikea-aikaisuus ja johdonmukaisuus voitaisiin varmistaa. Viestinnän tavoitteena tulisi aina olla sen välttäminen, että kriisitilanne hankaloituu vielä lisää viestinnän puutteesta tai viestien muuttumisesta johtuen. Lisäksi valtuusto edellyttää selvitettävän, onko toimialojen tarpeen saada tai pyytää esim. kaupunginkanslian viestintäyksiköltä nykyistä enemmän tukea toimialarajat ylittävissä tilanteissa, joissa vaaditaan nopeaa asukasviestintää.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 82
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Sandra Hagman, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eero Heinäluoma, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Anu Korppi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Otto Meri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Matti Niiranen, Aleksi Niskanen, Dani Niskanen, Laura Nordström, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Dennis Pasterstein, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Juhani Strandén, Leo Stranius, Riikka Suominen, Johanna Sydänmaa, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Laura Varjokari, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Tyhjä: 3
Pentti Arajärvi, Joonas Kolehmainen, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Matti Parpalan ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Rakennetun omaisuuden hallinta Palvelutilaverkko Yksikön päällikkö 22.11.2018 § 16

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti tilata Arkkitehdit NRT Oy:ltä lisätyönä Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomana yhteensä 6 250 eurolla.

Päätöksen perustelut

Arkkitehdit NRT Oy:ltä on 30.5.2017 tilattu (T201705417) voimassa olleeseen pää- ja arkkitehtisuunnittelun puitesopimukseen 2016-2017  
Klk § 497 12.11.2015 perustuen Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelua arvonlisäverottomaan kattohintaan 75 606 euroa. Nyt tehtävän lisätyötilauksen jälkeen työtä on tilattu yhteensä arvonlisäverottomaan kattohintaan
81 856 euroa.

Hankesuunnittelun aikana koulun laajennusta koskevaan pää- ja arkkitehtisuunnittelutoimeksiannon sisältöön on tullut seuraavia, työmäärää lisänneitä muutoksia:

• Tilaajan toimesta laaditun lähtötietomallin puutteiden korjaaminen 
(80 h)

• Viime hetken muutokset hankesuunnitelma-aineistoon: paljeovien lisäys aulatiloihin sekä iv-kanavistojen muutokset opetus- ja aulatiloissa (20 h)

Päätös perustuu hankintalain 136 §.

Sen mukaan lisätilaus voidaan tehdä, mikäli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisätiedot

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.11.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen kustannusarvio

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.