Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-011758
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa enintään 2013,21 euron suuruisena.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien esinevahinkoa Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa 22.6.2018. Hakijan vene oli ollut Marjaniemen venekerho ry:n laiturissa paikassa numero 104. Laiturin paikassa numero 106 olleen venepoijun ketju oli pettänyt kovassa tuulessa, minkä seurauksena paikan numero 106 vene oli tuulessa törmännyt hakijan veneeseen. Hakijan mukaan hänen veneensä tuli vaurioita moottorin suojakuoreen ja kyljen lasikuituun. Lisäksi hakijan veneen ikkunaan tuli törmäysjälkiä. Hakija vaatii veneen korjauskustannuksista yhteensä 2240 euroa.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on vuokrannut venepaikat Marjaniemen Venekerho ry:lle, joka edelleen vuokraa niitä jäsenilleen. Hakija on vuokrannut venepaikan Marjaniemen Venekerho ry:ltä. Hakijan vahinko on tapahtunut veneilykauden aikana, jolloin ko. poijun olisi tullut kestää. Liikunnan palvelukokonaisuus ei siten ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon tapahtuminen. Hakija on esittänyt yksityisen yrityksen tekemän tarjouksen veneen korjauksesta, yhteensä 2013,21 euroa. Hakija ei ole esittänyt selvitystä tai kuitteja vaatimalleen korvaukselle 226,79 euron osalta. Hakijan vaatimus 226,79 euron osalta tulee hylätä perusteettomana.

Päätös tullut nähtäväksi 16.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi

Päättäjä

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja