Hankesuunnitelman hyväksyminen, Lasten päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen

HEL 2018-011777
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Lasten päiväkoti Kukkaniitty ja daghemmet Blomängen, yleissuunnitelmien hyväksyminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Palvelutilaverkkoyksikön päällikkö päätti hyväksyä Linja Arkkitehdit Oy:n laatimat päiväkoti Kukkaniityn ja daghemmet Blomängenin uudisrakennuksen 15.3.2019 päivätyt yleissuunnitelmat.

Päätöksen perustelut

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti kokouksessaan 13.12.2018 esittää kaupunginhallitukselle 13.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
1 885 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 7 800 000 euroa lokakuun 2018 kustannustasossa.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 8.4.2019.

Suunniteltu uudisrakennus

Vartiokylän alueen päiväkodeille lpk Kukkaniitty ja dh Blomängen rakennetaan uudet tilat. Rakennuksen mitoituksen pohjana on se, että myös dh Botbyn Kauppakartanonkadulta suunnitellaan muuttavan toteutettavaan uudisrakennukseen. Samalla varaudutaan siihen, että osallistuminen varhaiskasvatukseen lisääntyy.

Kansalaiskäytölle tarjotaan toimintamahdollisuus uudisrakennuksessa. Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus tarjota tiloja varausjärjestelmän kautta kaupunkilaisten käyttöön.

Nykyisen rakennuksen tekniset puutteet ja tarve päivähoitopaikkojen tarjonnan lisäämiseen alueella ovat merkittävimmät syyt siihen, että nykyisen rakennuksen korvaaminen tilapaikkaluvultaan suuremmalla uudisrakennuksella arvioidaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi.

Asemakaava ja tontti

Asemakaavan tunnus on 11028 ja se on tullut voimaan 24.9.2004. Päiväkodin tontti sijaitsee korttelissa 45254 ja se on merkitty YL- tunnuksella eli se muodostaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueen.

Tontin pinta-ala on 4059 m² ja tonttitehokkuus 0,4 eli tontille saa rakentaa kaksi kerrosta käsittävän rakennuksen, jonka kerrosala on 1624 kem².

Kustannukset

Suunnitelmista laaditun 27.3.2019 päivätyn kustannusarvion mukaan hankkeen kustannukset ovat arvonlisäverottomana enintään 7 875 000 euroa (alv 0%) hintatasossa 1/2019. Tämä vastaa tarjoushintaindeksillä korjattua hankesuunnitelman enimmäishintaa.

Rahoitus

Investointi rahoitetaan talousarviokohdassa 8020201 varatulla määrärahalla. Talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmaan on varattu
hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle 7,8 milj.euroa.

Hankkeen ajoitus

Hanke on suunniteltu toteutettavaksi yhdessä vaiheessa siten, että työ
alkaa marraskuussa 2019 ja tilat valmistuvat joulukuussa 2020.

Päiväkodit muuttavat väliaikaisiin tiloihin elokuussa 2019. Nykyinen rakennus puretaan sen jälkeen syys-lokakuussa 2019.

Väliaikaiset tilat

Lpk Kukkaniityn ja dh Blomängenin toiminta siirretään nykyisen rakennuksen purkamisen ja uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi osoitteeseen Arhotie 17a toteutettavaan, vuokrattavaan tilaelementtiratkaisuun.

Lausunnot ja esittelyt

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustajat ovat osallistuneet hankkeen suunnitteluun ja hyväksyneet yleissuunnitelmat.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on tarkastanut suunnitelmat hankesuunnitteluvaiheessa ja antanut niistä 6.11.2018 päivätyn lausunnon.

Hanke on esitelty pelastuslaitoksen edustajalle ja suunnitelmien mukaisille ratkaisuille on saatu hyväksyntä. Pelastuslaitos on leimannut suunnitelmat 6.9.2018

Rakennusvalvontaviraston kanssa on järjestetty ennakkoneuvottelut 11.9.2018 ja 5.2.2019. Lisäksi suunnitelmat on käsitelty kaupunkikuvatyöryhmässä, jolta on saatu lausunto 25.3.2019.

Päätös tullut nähtäväksi 02.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Juha Aaltonen, projektiarkkitehti, puhelin: 09 310 21008

juha.aaltonen@hel.fi

Päättäjä

Jarmo Raveala
yksikön päällikkö