Tupakointikielto, Fleminginkatu 13, Asunto Oy Fleminginkatu 13

HEL 2018-011995
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Päätös Asunto Oy Fleminginkatu 13:n tupakointikieltohakemukseen

Yksikön päällikkö

Päätös

Ympäristöterveysyksikön päällikkö päätti määrätä tupakkalain (549/2016) 79 §:n mukaisen tupakointikiellon Asunto Oy Fleminginkatu 13:n huoneistojen sisätiloille.

Päätöksen voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätökseen velvoitetut

Ympäristöterveysyksikön päällikön antama määräys annetaan osoitteessa Fleminginkatu 13, 00500 Helsinki, kaikkien huoneistojen haltijoille. Huoneiston haltija vastaa siitä, että hänen huoneistossaan noudatetaan ympäristöterveysyksikön päällikön antamaa määräystä.

Hakemus

Hakemus on saapunut viranomaiselle 14.11.2018. Asunto Oy Fleminginkatu 13 on täydentänyt hakemusta 18.6.2019 ja 6.8.2019.

Hakemuksen tekijä

Asunto Oy Fleminginkatu 13

Y-tunnus: 0117713-1

Hakemuksen sisältö

Hakemus koskee Asunto Oy Fleminginkatu 13:n tupakointikiellon hakemista huoneistojen sisätiloille osoitteessa Fleminginkatu 13, 00500 Helsinki.

Kuuleminen

Asunto Oy Fleminginkatu 13 on kuullut huoneistojen haltijoita tupakkalain 79 §:n mukaisesti. Vastanneista yksi vastusti tupakointikieltoa. Perustelussa huoneiston haltija ei nähnyt syytä, miksi taloyhtiö hakee tupakointikieltoa.

Yhtiö varasi kaikille osakkeenomistajille ja huoneiston haltijoille mahdollisuuden ehkäistä savun kulkeutuminen huoneistosta toisen huoneiston sisätiloihin omilla toimenpiteillään. Kukaan tilojen haltijoista ei esittänyt viranomaiselle sellaisia tehtyjä korjaustoimenpiteitä, joilla savun siirtyminen olisi voitu estää.

Ympäristöpalvelut on kuullut hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti kaikkia tilojen haltijoita (omistaja/vuokraoikeuden tai muun vastaavan perusteella tiloja hallitseva). Kuulemisesta on ilmoitettu Virallisessa lehdessä 49/28.6.2019. Kuuleminen järjestettiin yleistiedoksiantona, koska kuultavia oli yli 30. Ympäristöpalveluiden kuulemiseen ei tullut yhtään vastinetta.

Päätöksen perustelut

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakkalain 79 §:n 2 momentin mukaan kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa mainittuihin tiloihin, jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin. Tupakointikielto saadaan määrätä asuinhuoneiston asuintilaan vain, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä ja asuintilan haltijalle on ennen kiellon määräämistä varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Valtioneuvoston tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön antaman asetuksen (601/2016) 4 a §:ssä on säädetty siitä, mitä selvityksiä ja liitteitä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevassa hakemuksessa on oltava.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 18.5.2018 (100 §) siirtänyt toimivaltansa kyseisten päätösten tekemisestä ympäristöterveysyksikön päällikölle 1.6.2018 alkaen.

Asunto-osakeyhtiö Fleminginkatu 13 sijaitsee vuonna 1937 rakennetussa tiilirunkoisessa talossa. Rakennuksessa on välipohjatyyppinä alalaattapalkisto, jossa on eristeenä rakennusajankohdan mukaisesti turve, sahanpuru, hiekka, tms. Yhtiön ilmanvaihto on painovoimainen.

Hakija on teettänyt selvityksen tupakansavun ja -hajun kulkeutumisesta yhtiön rakenteissa sekä tämän estämiseksi tarvittavista toimista rakennusteknisten ongelmien ratkaisemiseen erikoistuneella ulkopuolisella konsulttiyrityksellä. Asuntojen väliset vuotokohdat selvitettiin merkkiainekokeella ja vuotokohdat paikallistettiin merkkiaineilmaisimella. Selvitykseen sisältyy esitys korjaustavasta, jota terveyshaitan poistaminen tiivistämällä edellyttää.

Kahden satunnaisesti valitun asunnon välisessä tiiveyskokeessa todettiin useammassa kuin yhdessä kohdassa tupakansavun kulkeutumisen kannalta merkittäviä vuotokohtia. Ympäristöpalveluille toimitetun selvityksen mukaan tiiveysongelman korjaaminen edellyttää kantaviin seinä- ja välipohjarakenteisiin tehtäviä korjauksia. Selvityksessä todetaan, että korjaustoimien jälkeen rakenteisiin voi jäädä korjauksista huolimatta epätiiviitä kohtia.

Rakennustekninen asiantuntija on antanut arvion tiivistyskorjausten kokonaishinnasta. Hakijan käsityksen mukaan korjausten tekeminen (epävarmoin lopputuloksin) muodostuisi kustannuksiltaan yhtiölle kohtuuttomaksi. Valviran ohjeen (6/2017) mukaan kohtuukustannukset on aina harkittava tapauskohtaisesti. Lisäksi kohtuukustannusten harkinnassa viranomaisen on annettava asuntoyhteisön esittämälle selvitykselle merkittävää painoarvoa.

Ympäristöpalvelut pitää perusteltuna tupakointikiellon määräämistä rakennuksen asuinhuoneistojen sisätiloille, koska rakenteiden kunnostamisen kustannukset on selvityksessä todettu muodostuvan kohtuuttomiksi. Täyttä varmuutta korjauksen onnistumisesta ja savuhaitan poistumisesta tiivistämällä ei myöskään ole. Muuta ratkaisua savuhaittojen hallitsemiseksi kohtuukustannuksin ei ole selvityksessä esitetty.

Sovelletut säännökset

Tupakkalaki (549/2016) 79, 90 ja 106 §

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön (601/2016) 4 a §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Tupakointikieltohakemus ja hakemuksen täydennys, saate tupakointikieltohakemukseen, selvitys tilan haltijoiden kuulemiseen käytetyistä menettelyistä, yhtiökokouksen pöytäkirjat, Helsingin käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus, asukasluettelo, osakeluettelo, pääpiirrokset, yhtiöjärjestys, rekisteriotteet, selvitystyö tupakansavun/ -hajun kulkeutumiselle, asuntojen välinen tiiveyskoe –raportti, viranomaisen kuulemiskirje, viranomaisen ilmoitus kuulemisesta, kunnossapitotarveselvitys, selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä.

Hakemuksen käsittelymaksu

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman taksan (ympäristö- ja lupajaosto 24.11.2017, 85 §) perusteella hakemuksen käsittelystä peritään 1016,19 euron maksu. Lasku toimitetaan hakijalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi hakijalle saantitodistusta vastaan ja tilojen haltijoille yleistiedoksiantona Virallisessa lehdessä, koska vastaanottajia on yli 30.

Päätös tullut nähtäväksi 13.08.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jaana Pennanen, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 22560

jaana.pennanen@hel.fi

Päättäjä

Päivi Vepsäläinen
vs. yksikön päällikkö