Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunginkanslia, viestintäosasto, suunnittelijan virka, työavain 47-122-18

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012006
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Virkasuhteen täyttäminen, Kaupunginkanslia, viestintäosasto, suunnittelijan virka, työavain 47-122-18

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotieteiden maisteri Juhani Alakurikan Helsingin kaupungin palvelukseen suunnittelijan virkaan (vakanssinumero 83758) 3159,99 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin räätälöidyin ehdoin 1.1.2019 alkaen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viran toimipaikka on palvelussuhteen alkaessa kaupunginkanslia/viestintäosasto/osallisuus ja neuvonta -yksikkö/sovittelutoiminta.

Koska virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Suunnittelijan virka (vakanssinumero 83758) tuli haettavaksi 1.12.2018 lukien. Suunnittelijan virka on ollut julkisesti haettavana 15.-31.10.2018 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Kansliapäällikön 7.6.2017 § 29:n tekemän päätöksen toimivallan siirtämisestä keskushallinnossa kanslian henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa mukaan virkaan ottaa viestintäjohtaja.

Suunnittelijan tehtävinä on Helsingin sovittelutoiminnassa muun muassa prosessien kehittäminen, laaja yhteistyöverkosto erityisesti poliisi- ja syyttäjäviranomaisten kanssa, vapaaehtoissovittelijoiden koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä sovittelutoiminnan viestinnän ja tunnettavuuden kehittäminen. Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito. Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään näyttöä aiemmasta tuloksellisesta ja itsenäisestä suunnittelu- tai projektityöstä. Eduksi laskettiin hyvät vuorovaikutustaidot, monipuoliset viestintä- ja ict-taidot sekä joustavan työotteen. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 30 hakijaa ja heillä 26:lla oli vaadittu kelpoisuus tehtävään. Haastatteluihin kutsuttiin koulutuksen ja työkokemuksen perusteella kuusi hakijaa, joista yksi sittemmin perui hakemuksensa ennen haastatteluiden alkamista. Haastattelijoina toimivat 6.-14.11.2018 osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä ja neuvontapäällikkö Anne Nissinen osallisuus- ja neuvontayksiköstä. 16.11.2018 viestintäjohtaja Liisa Kivelä ja Johanna Seppälä viestintäosastolta haastattelivat kahta hakijaa, jotka osoittivat ensimmäisellä haastattelukierroksella parhaan sopivuuden viran hoitamiseen.

Juhani Alakurikka on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt sovittelunohjaajana 5 vuotta ja 3 kuukautta Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistossa. Länsi-Uudenmaan sovittelutoimistossa sovittelunohjaajan tehtäviin kuuluu verkostoyhteistyö poliisin, syyttäjän ja koulujen kanssa, vapaaehtoissovittelijoiden kouluttaminen ja ohjaaminen, rikos- ja riita-asioiden sovittelu, asiakkaiden palveluohjaus, tilastojen tekeminen ja hallinnollisten päätösten valmistelu. Ennen sovittelutoimintaa hän on työskennellyt Kansaneläkelaitoksella asiakasneuvojana yli 3 vuotta.

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hänellä on työkokemusta avustavan lakimiehen tehtävistä 1 vuosi ja 8 kuukautta sekä kokemusta juridiikan hallintotehtävistä yhteensä 1 vuosi ja 3 kuukautta.

********** on sekä yhteiskuntatieteiden että filosofian maisteri. Hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa projektisihteerinä vuodesta 2013 tehtävinään mm sisäinen ja ulkoinen viestintä. Tätä aiemmin hän on työskennellyt johdon sihteerinä 2 vuotta ja 2 kuukautta sekä erilaisissa markkinoinnin tehtävissä yli 2 vuotta. Sovittelusta hänellä on tuntemusta suoritettuaan vuonna 2016 vapaaehtoissovittelijan peruskurssin, jonka jälkeen hän on toiminut vapaaehtoissovittelijana Helsingissä.

********** valtiotieteiden maisteri ja hän on työskennellyt vuodesta 2012 Helsingin kaupungilla erilaisissa sosiaalityön tehtävissä joista 2 vuotta ja 7 kuukautta johtavan sosiaalityöntekijän sijaisuudessa. Lisäksi hänellä on yli 16 vuoden kokemus viestintäpäällikön tehtävästä ja tuntemusta sovittelutoiminnasta käräjäoikeuden lautamiehenä toimimisen kautta.

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän on työskennellyt 3 vuotta ja 6 kuukautta sovittelunohjaajana Helsingin kaupungilla sekä tehnyt vuonna 2018 kahdeksan kuukautta johtavan sovittelunohjaajan viransijaisuutta. Tätä aiemmin hän on toiminut vuoden käräjänotaarina, 7 kuukautta käräjäsihteerinä ja talouspäällikkönä 11 vuotta ja 3 kuukautta.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla sovittelunohjaajana yli 4 vuotta sekä sosiaaliohjaajana 5,5 vuoden ajan poislukien opintovapaansa. Lisäksi hän on työskennellyt Kriminaalihuollon tukisäätiön ohjaajana 1 vuotta 8 kuukautta ja Non Fighting Generation ry:ssä ohjaajana/projektityöntekijänä 1 vuoden.

Haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota itsenäisen projekti- tai hanketyön kokemukseen sekä viestintä- ja ict-taitoihin. Koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valtiotieteiden maisteri Juhani Alakurikalla on parhaat edellytykset suunnittelijan viran hoitamiseen kaupunginkansliassa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Seppälä, osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 09 310 79780

johanna.m.seppala@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja