Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012337
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 823 §

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs:

Noudattamisohjeen 4 kohdan 3 alakohtaan lisätään lauseen ”Näiden lisäksi päästövähennysten toteuttamisesta on aikataulutettu toimenpideohjelma.” jälkeen ”Toimialojen tulee aloittaa toimenpideohjelman toimenpiteiden toteuttamista jo vuonna 2019 ja raportoida kaupunginhallitukselle toimenpiteiden käynnistymisestä ja mahdollisista käynnistymisen esteistä.”

Perustelu:
Muotoilu on suoraan budjettineuvottelukirjauksesta, lyhennettynä ylimääräisistä sanoista nyt, kun ohjelma on jo hyväksytty. Näen että neuvottelutuloksen tulisi näkyä myös noudattamisohjeessa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki (1): Lisätään noudattamisohjeen 7.2.3 kohtaan seuraavaa:

"Kuitenkin mikäli perustellusta syystä palvelun järjestämisen tai laadun kannalta toimialojen oman pysyvän varahenkilöstön käyttäminen on tarkoituksenmukaista, voidaan sijaishankintaa toteuttaa toimialojen omana toiminta."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki (2): Lisätään noudattamisohjeen 7.9.6 kohdan loppuun seuraavaa:

"Tulospalkkiojärjestelmää tarkastellaan vuoden 2019 aikana siitä näkökulmasta, miten siinä toteutuu työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja kannustaminen tulosten saavuttamiseen. Tulospalkkioita koskevaa ohjeistusta täsmennetään tarvittaessa tämän jälkeen."

Kannattaja: Veronika Honkasalo

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 9
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa

Poissa: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen ensimmäisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 5 - 9 (1 poissa).

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 7
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Mika Raatikainen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Poissa: 1
Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen toisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen äänin 7 - 7 (1 poissa). Puheenjohtajan ääni ratkaisi päätökseksi tulleen ehdotuksen.

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään noudattamisohjeisiin kaksi asiaa: "Kuitenkin mikäli perustellusta syystä palvelun järjestämisen tai laadun kannalta toimialojen oman pysyvän varahenkilöstön käyttäminen on tarkoituksenmukaista, voidaan sijaishankintaa toteuttaa toimialojen omana toiminta."

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rydman, Wille Ei valtuustoryhmää
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 5 3 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: "Tulospalkkiojärjestelmää tarkastellaan vuoden 2019 aikana siitä näkökulmasta, miten siinä toteutuu työntekijöiden tasapuolinen kohtelu ja kannustaminen tulosten saavuttamiseen. Tulospalkkioita koskevaa ohjeistusta täsmennetään tarvittaessa tämän jälkeen."

Jäsen Valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rydman, Wille Ei valtuustoryhmää
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 6 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 2 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2019 talousarvioehdotusta ja on lähtökohta valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia sekä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä mm.

  Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös.

  Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 153 kaupunkistrategian mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

  Kaupunginhallituksen mittaripäätökseen sisältyviä kehitettäviä mittareita on valmisteltu kanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

  Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa.

  Uudistetun käytännön mukaisesti vuodelle 2019 kertaluoteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.

  Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen pöytäkirjan 29.10.2018 liite neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotukseen. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

  Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

  Sulje

  Kaupunginhallitus 10.12.2018 § 801

  Päätös

  Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

  Esittelijä
  pormestari
  Jan Vapaavuori
  Lisätiedot

  Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25543

  riikka.henriksson@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 09.01.2019

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

  riikka.henriksson@hel.fi