Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012337
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 801 §

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteen mukaiset vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 28.11.2018 hyväksynyt kaupungin talousarvion vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. Hallintosäännön mukaan tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa, joista päättää kaupunginhallitus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.9.2017 kaupunkistrategian vuosille 2017–2021. Kaupunkistrategia oli lähtökohtana valmisteltaessa vuoden 2019 talousarvioehdotusta ja on lähtökohta valmisteltaessa muita valtuustokauden talousarvioita ja -suunnitelmia sekä toimenpiteitä.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginvaltuuston kaupunkistrategian hyväksymistä koskevassa täytäntöönpanopäätöksessään (Khs 13.10.2017 § 910) lautakuntia ja johtokuntia, toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia sekä tytäryhteisöjä mm.

  Kaupunkistrategian toimenpiteiden toteuttaminen on osa vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2019 kolme kertaa. Kolmen ennusteen lisäksi laaditaan tammikuussa 2020 alustava tilinpäätös.

  Kaupunginhallitus hyväksyi 12.3.2018 § 153 kaupunkistrategian mittarit sekä merkitsi tiedoksi seurattavat kansainväliset vertailut. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti keskushallintoa ja toimialoja ottamaan mittarit huomioon vuoden 2019 talousarvion tavoitteita, toimenpiteitä ja toiminnan mittausta valmisteltaessa. Kaupunkistrategian mittareiden seurantatiedot ovat osa talouden ja toiminnan seurantaa ja julkaistaan talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

  Kaupunginhallituksen mittaripäätökseen sisältyviä kehitettäviä mittareita on valmisteltu kanslian ja toimialojen yhteistyönä. Kehitettävillä mittareilla täydennetty mittarikokonaisuus on tarkoitus tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi alkuvuodesta 2019.

  Toimialojen tulee varautua tulosbudjeteissaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin toimialojen talousarvion määrärahojen puitteissa.

  Uudistetun käytännön mukaisesti vuodelle 2019 kertaluoteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varataan tulosbudjeteissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön palkkasummasta.

  Noudattamisohjeiden liitteenä 1 on kaupunginhallituksen pöytäkirjan 29.10.2018 liite neuvottelutuloksen mukaiset muutokset vuoden 2019 talousarvioehdotukseen ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaehdotukseen. Toimialojen ja liikelaitosten tulee ottaa huomioon neuvottelutuloksen painotukset toimintasuunnitelmissaan ja tulosbudjeteissaan.

  Henkilöstötoimikunta on antanut noudattamisohjeista lausunnon.

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2018

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  pormestari
  Jan Vapaavuori

  Lisätietojen antaja

  Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

  riikka.henriksson@hel.fi