Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuodeksi 2019 koskevaan kaupunginhallituksen päätökseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012585
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 578 §

Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuodeksi 2019 koskevaan kaupunginhallituksen päätökseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen, joka on tehty kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 815 tekemään nuorisoneuvoston asettamista vuodeksi 2019 koskevaan päätökseen, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, jotka antaisivat aihetta päätöksen muuttamiseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorisoneuvoston asettamispäätös ja oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 815 asettanut nuorisoneuvoston vuodeksi 2019 ja todennut siihen kuuluvat, vaaleilla valitut henkilöt. Päätökseen on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen tulisi muuttaa päätöstään siten, että siihen lisätään kappale, jonka mukaan nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen kokouspalkkioita, ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta, korvausta avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä vamman vuoksi aiheutuneiden matkakustannusten korvausta.

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa päätöksessä asianosainen ja esittää, ettei oikaisuvaatimusaika olisi hänen kohdallaan päättynyt, koska hän ei ole saanut päätöstä tiedoksi.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan hallintolain 59 §:ää, jonka mukaan tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, ja vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen osalta tiedoksianto tapahtuu julkaisemalla pöytäkirja yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkkoon.

Kunnan jäsenten osalta kaupunginhallituksen 17.12.2018 tekemän päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt jo tammikuussa 2019. Asianosaisten kohdalla oikaisuvaatimusaika ei pääty, ellei päätöstä ole annettu tiedoksi hallintolain 59 §:n edellyttämällä tavalla.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on kaupunginhallituksen päätöksessä nimetty nuorisoneuvoston jäseneksi, joten hän on päätöksessä asianosainen. Päätöksen tiedoksiannossa on tapahtunut virhe, koska sitä ei ole annettu asianosaisille tiedoksi kirjeellä, joten heidän osaltaan oikaisuvaatimusaika ei ole päättynyt.

Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot ja korvaukset

Kaupunginhallitus on 4.4.2022 § 255 ja 3.10.2022 § 681 hylännyt osin samansisältöiset oikaisuvaatimukset, jotka ovat kohdistuneet aiempiin nuorisoneuvoston asettamispäätöksiin. Päätöksistä on tehty kunnallisvalitukset hallinto-oikeuteen. Asia odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua.

Oikaisuvaatimusten mukaan nuorisoneuvoston asettamispäätökset ovat lainvastaisia siksi, ettei niissä ole todettu, että nuorisoneuvostolle maksetaan palkkioita ja korvauksia soveltaen kaupunginvaltuuston hyväksymiä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita. Oikaisuvaatimusten mukaan tämä asettaa nuorisoneuvoston jäsenet eriarvoiseen asemaan muiden vaikuttamistoimielinten kanssa ja johtaa siten perustuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa kiellettyyn syrjintään.

Kaupunginvaltuuston päätös luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista, johon oikaisuvaatimuksessa viitataan, ei edellytä ottamaan toimielimen asettamispäätöksessä kantaa siihen, sovelletaanko luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia vai ei. Valtuuston päätös tarkoittaa sitä, että mikäli etuuksia haluttaisiin soveltaa myös muissa kuin valtuuston päätöksessä mainituissa toimielimissä, soveltamisesta pitäisi erikseen päättää toimielimen asettamisen yhteydessä. Se, että asiaa ei ole todettu nuorisoneuvoston asettamispäätöksissä, ei tee päätöksistä lainvastaisia.

Nuorisoneuvoston asettamispäätöksessä vuodeksi 2019 ei ole otettu kantaa luottamushenkilöiden taloudellisten etujen soveltamiseen eikä muutoinkaan palkkioihin tai korvauksiin, koska nuorisoneuvoston kokouksista ei ole tuolloin vielä maksettu kokouspalkkioita. Nuorisoneuvosto on ehdottanut kokouspalkkioiden maksamista 26.11.2020.

Kaupunginhallitus on päättänyt nuorisoneuvoston kokouspalkkioista erikseen 3.5.2021 § 343. Päätös ei koske vain nykyistä nuorisoneuvostoa vaan on voimassa toistaiseksi. Se ei kuitenkaan ulotu takautuvasti aiempiin nuorisoneuvostoihin.

Se, että nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan palkkioita ja korvauksia eri tavalla kuin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksista, ei johda oikaisuvaatimuksessa väitettyyn syrjintään. Viranomaistoiminnan yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksista ei seuraa, että eri vaikuttamistoimielinten jäsenille tulisi maksaa palkkio samoin perustein, vaan harkinnassa voidaan ottaa huomioon kunkin toimielimen erityispiirteet.

Nuorisoneuvoston yksittäiselle jäsenelle maksettava palkkio on riippuvainen sekä nuorisoneuvoston jäsenmäärästä että sen itse päättämien kokousten määrästä. Kokouspalkkiot vastaavat valtakunnallista keskitasoa. Palkkiomallin valmistelussa nähtiin parempana vaihtoehto, jossa nuorisoneuvosto saa itse vapaasti päättää kokoustensa määrän kuin vaihtoehto, jossa kaupunginhallitus ennakolta päättäisi kokousten, ja näin ollen myös yksittäisestä kokouksesta maksettavan palkkion määrän.

Nuorisoneuvostossa on enemmän jäseniä kuin muissa vaikuttamistoimielimissä, koska kaupunki haluaa tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuuden päästä osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin toimintaan. Nuorisoneuvoston jäsenkohtainen palkkiomäärä olisi suurempi, jos nuorisoneuvoston jäsenmäärää muutettaisiin vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa vastaavaksi. Kaupunki on kuitenkin nähnyt tarkoituksenmukaisempana mahdollisimman monen nuoren osallistumismahdollisuuden kuin korkeammat jäsenkohtaiset palkkiot.

Nuorisoneuvoston jäsenille ei makseta ansionmenetyskorvausta, koska he ovat lähtökohtaisesti oppivelvollisia ja alaikäisiä, eivätkä he siten ole elatusvelvollisia itsestään. Mahdollinen ansionmenetys ei vaikuta heidän toimeentuloonsa samalla tavalla kuin muiden vaikuttamistoimielinten jäsenten kohdalla. Lastenhoidon korvauksesta on todettu, että kaupunki on valmis tarvittaessa selvittämään toimintatapoja, joilla mahdollistetaan kokouksiin osallistuminen sellaisellekin nuorisoneuvoston jäsenelle, jolla on alaikäinen lapsi huollettavanaan.

Nuorisoneuvoston palkkioita koskevan päätöksen valmistelussa on aikanaan huolellisesti arvioitu nyt oikaisuvaatimuksessa esiin tuotuja asioita. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, jotka antaisivat aihetta vanhan asettamispäätöksen muuttamiseen.

Sulje

Kaupunginhallitus 17.12.2018 § 815

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa vuodeksi 2019 Helsingin nuorisoneuvoston, jonka tehtävänä on edistää ja tukea nuorten äänen kuulumista, nuorten osallisuutta ja nuorten toiminnan vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluvat seuraavat, vaaleilla valitut henkilöt.

 • Khalid Omar
 • Sigrid Autio
 • Jamaal Farrah
 • Chaiwat Kiattrakoolchai
 • Abdalla Mao
 • Rebekka Baer
 • Alma Rantalaiho
 • Jenny Vu
 • Kasper Rautalinko
 • Polina Ivanova
 • Elias Mustamand
 • Minttu Laakso
 • Jim Koskinen
 • Sara Kallionkieli
 • Iiris Kuparinen
 • Pekka Ahosola
 • Dan Cederlöf
 • Antti Avoranta
 • Max TalviOja
 • Vivian Ljungvist
 • Joel Helin
 • Elli Haaramo
 • Tilda Lassila
 • Elo Umukoro
 • Jimi Joutsio
 • Virva Paloviita
 • Aapo Kivivuori
 • Lauri Pyykkö
 • Milja Vertola
 • Sampo Hallivuori

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut vastaa nuorisoneuvoston työskentelyn tukemisesta.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä sekä suunnittelija Johanna Laukkanen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.09.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston asettamista vuodeksi 2019 koskevaan päätökseen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.