Länsisataman (20.ko) asemakaavan muutos nro 12597, Porkkalankadun toimitilat

HEL 2018-012625
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 120 §

V 11.3.2020, Länsisataman Porkkalankadun toimitilojen asemakaavan muuttaminen (12597)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 tontin 2 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun piirustuksen nro 12597 mukaisena sekä asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein. Asemaakaavan muutoksen myötä muodostuu uusi kortteli nro 20798.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos koskee Ruoholahdessa Itämerenkadun ja Länsisatamankadun risteyksen länsipuolella sijaitsevan katualueen muuttamista toimitilarakennusten korttelialueeksi ja nykyisen toimitilarakennusten korttelialueen rakennusoikeuden lisäämistä. Tavoitteena on mahdollistaa toimistotalojen rakentaminen alueelle ja Rumbanaukion elävöittäminen uuden toimistotalon maantasokerroksen liiketiloilla. Toimitilarakennusten korttelialueelle (KTY) voisi kaavaehdotuksen mukaisesti toteuttaa 14 ja 15 kerrosta korkeat toimistotalot, joiden pysäköinti tulisi maan alle kellarikerroksiin.

Uutta toimitilakerrosalaa on kaavan muutoksessa yhteensä 36 300 k-m², minkä lisäksi liiketilaksi varattavaa vähimmäiskerrosalaa on 900 k-m². Rumbanaukioon rajatuvan toimistotalon maantasokerrokseen tulee toteuttaa vähintään 800 k-m² liiketiloja, joiden sisäänkäynti on suoraan kadulta. Liiketilojen tulee olla myymälöitä, kahviloita tai ravintoloita ja niiden tulee voida toimia itsenäisesti toimisto- ja aulatiloista käsin.

Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku e=6,7. Työpaikkamäärän lisäys on noin 1 500 työpaikkaa. Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piirustus nro 6965). Kaavaratkaisun myötä alueen kaupunkikuva eheytyy ja elävöityy, alueen työpaikkatarjonta monipuolistuu ja samalla pyöräliikenne sujuvoituu.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Asemakaavan muutos kattaa Ruoholahdessa Porkkalankadun ja Länsisatamankadun risteyksen lähialueella olevat rakentamattomat alueet. K. A. Fagerholmin aukiolla sijaitsee aktiivisesta käytöstä poistunut raitiovaunulinjan 8 kääntöympyrä ja myös toimitilatontin 20797/2 idän puoleinen maanpäällinen osa on rakentamaton.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1990–2009. Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen maat lukuun ottamatta tonttia 20797/2, joka on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 tontin omistajan ja suunnitteluvarauksen saaneen hakemuksista sekä kaupungin aloitteesta. Kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: katualueet ja aukiot 3 milj. euroa, pilaantuneen maaperän kunnostus 2,5 milj. euroa, yhdyskuntateknisen huollon johtojen ja putkien uudelleenrakentaminen 1,6 milj. euroa ja korttelin 20797 alueella öljykaapelin siirto 0,7 milj. euroa. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 15–20 milj. euroa.

Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 11.6.2019 ja se on ollut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.6.–18.7.2019.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat rakentamisen sijaintiin, kerrosalan määrään, kerroslukuun, virkistysalueiden laajuuteen ja joukkoliikenteeseen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat liikenteeseen, meluntorjuntaan, pelastusturvallisuuteen, joukkoliikenteeseen ja yhdyskuntatekniikkaan.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huomioon ottaen.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koskevat, on kuultu erikseen sähköpostilla.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely. Aluetta koskevan, 28.1.2020 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on esitelty kaupunginhallitukselle 10.2.2020.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 24.09.2019 § 469

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 11.6.2019 päivätyn ja 24.9.2019 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12597 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20797 tonttia 2 sekä katualueita (muodostuu uusi kortteli 20798).

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Jari Huhtaniemi ja liikenneinsinööri Teemu Vuohtoniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

11.06.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi@hel.fi

Matti Kaijansinkko, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikenne- ja katusuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Jere Saarikko, projektinjohtaja, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 18.07.2019 § 29

Päätös

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koskien asemakaavan muutosehdotusta Porkkalankadun toimitiloista. Porkkalankadun, Länsisatamankadun ja Itämerenkadun väliselle alueelle on suunniteltu rakennettavaksi 7-14-kerroksinen uudistoimistorakennus, 14-kerroksinen laajennus olemassa olevaan toimistorakennukseen sekä maanalaista pysäköintitilaa.

Pelastuslaitos katsoo, että sekä uudis- että laajennusrakennuksesta ja niiden paloteknisistä ratkaisuista tulee laatia palotekninen suunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Päätöksen perustelut

Uudis- ja laajennusrakentamiseen liittyy haasteita kuten rakennusten korkeus sekä kannenalainen autosuoja.

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 02.05.2019 § 38

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12597 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12597
Kaupunginosa: 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 16/2019
Pohjakartta valmistunut: 5.4.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 12.12.2018 § 83

Arkkitehti Jari Huhtaniemi esitteli asiaa.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia nimiä:

K. A. Fagerholmin kuja–K. A. Fagerholms gränd

(katu)

Perustelu: Muistonimi, pääministeri, eduskunnan puhemies, Alkon pääjohtaja, valtioneuvos Karl-August (K.-A.) Fagerholmin (1901–1984) mukaan. Nimi annetaan tulevassa asemakaavan muutoksessa poistuvan, vuonna 1998 voimaan tulleen K. A. Fagerholmin aukion–K. A. Fagerholms plats mukaan ja se liittyy läheiseen Alkon entisen pääkonttorin sijaintiin Salmisaaressa. Fagerholm toimi Oy Alko Ab:n pääjohtajana vuosina 1952–1968. Nimistötoimikunta lisää tiedoksi, että Fagerholmin etunimen lyhennetyssä kirjoitusasussa esiintyy vaihtelua eri lähteissä, mutta uuteen kaavanimeen valitaan aukionnimessä vakiintunut muoto K. A., joka on osoitekäytössä helpompi.

Rumbanaukio–Rumbaplatsen

(aukio)

Perustelu: Paikalla sijaitsevan, vuonna 1992 paljastetun, kuvanveistäjä Martti Aihan (s. 1952) Rumba-nimisen veistoksen mukaan sekä lähellä sijaitsevan Tanssin talo –hankeen mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.