Toivomusponsi, voimavarojen osoittaminen rakennus- ja korjaustöiden valvontaan töiden aikana sekä myös suunnitteluvaiheessa

HEL 2018-012644
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 804 §

Valtuutettu Laura Finne-Elosen toivomusponsi voimavarojen osoittamisesta rakennus- ja korjaustöiden valvontaan

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2018 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään Helsingin kaupungin talousarviota vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2019–2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Laura Finne-Elosen toivomusponnen, jonka mukaan selvitetään onko mahdollista osoittaa voimavaroja rakennus- ja korjaustöiden valvontaan sekä jo suunnitteluvaiheessa suoritettavaan valvontaan.

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 § 485 hyväksymän Kiinteistöpoliittisen ohjelman 2019 mukaisesti kaupungin tulee parantaa rakentamisen laatua ja varmistaa tilojen hyvä sisäilma. Käytössä olevia toimenpiteitä ovat: työohjeiden ja mallirakenteiden päivittäminen, suunnittelun ohjauksen ja rakennustyön rakennuttajavalvontaan panostaminen, palautejärjestelmän kehittäminen sekä tilojen toimivuuden varmistusmenetelmä, jossa todennetaan, että rakennus ja sen tilat ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Rakentamisen laatu on kokonaisuus, joka syntyy osaavasta rakennuttamisesta, virheettömistä ja tarkoituksenmukaisista suunnitelmista sekä ammattitaitoisesta rakentamisesta. Suunnittelun ohjaus ja rakennustöiden valvonta ovat merkittävä osa rakennuttamista. Suunnittelun ohjauksessa rakennuttaja huolehtii siitä, että rakennuksen omistajan ja käyttäjien tarpeet tulevat huomioiduksi ja että suunnitelmat ovat virheettömiä ja toteutuskelpoisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan urakoitsijan velvollisuutta huolehtia oman työn valvonnasta ja työsuorituksen sopimuksenmukaisuudesta. Rakennustyön laatupoikkeamien vuoksi rakennuttajat ovat kokeneet välttämättömäksi myös itse valvoa rakennustyön suorittamista.

Panostus korjausrakentamiseen edellyttää lisää pätevää henkilökuntaa. Talonrakentamisen vahva suhdannetilanne on aiheuttanut pulan ammattitaitoisesta työvoimasta ja tämä on johtanut siihen, että henkilökuntaa on aikaisempaa vähemmän lisätarpeesta huolimatta. Kaupunki on korvannut omaa työvoimapulaansa käyttämällä hankkeissaan rakennuttajakonsultteja. Konsulttien käytön lisääminen ei käytännössä ole enää mahdollista. Kaupungin oman rakennuttamisorganisaation useatkaan rekrytointiyritykset eivät ole johtaneet edes poistuneen henkilökunnan korvaamiseen. Osaksi tämän vuoksi rakennukset ja yleiset alueet -palvelussa on käynnistetty organisaatiouudistus, jossa rakennussuunnitteluyksikön tehtävät järjestellään uudelleen. Uudet tehtävät liittyvät erilaisiin asiantuntijatehtäviin tilaajatoiminnassa ja rakennuttamisessa. Lisäksi vireillä olevan palkkakehityssuunnittelun tavoitteena on parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja kaupungin kilpailukykyä työnantajana.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.08.2019 § 423

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukaisesti ”kaupunki laatii Kiinteistöstrategian, jossa linjataan kaupungin kiinteistöjen suunnittelua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista.” Tavoitteena on mm. kiinteistökannan laadun parantaminen.

Kaupunginhallituksen 24.6.2019 hyväksymän Kiinteistöpoliittisen ohjelman 2019 mukaisesti kaupungin tulee parantaa rakentamisen laatua ja varmistaa tilojen hyvä sisäilma. Toimenpiteinä ovat mm. työohjeiden ja mallirakenteiden päivittäminen, suunnittelun ohjaukseen ja rakennustyön rakennuttajavalvontaan panostaminen, palautejärjestelmän kehittäminen sekä tilojen toimivuuden varmistusmenetelmä, jossa todennetaan, että rakennus ja sen tilat ovat asetettujen tavoitteiden mukaiset.

Rakentamisen laatu on kokonaisuus, joka syntyy osaavasta rakennuttamisesta, virheettömistä ja tarkoituksenmukaisista suunnitelmista sekä ammattitaitoisesta rakentamisesta.

Suunnittelun ohjaus ja rakennustöiden valvonta ovat merkittävä osa rakennuttamista.

Suunnittelun ohjauksessa rakennuttaja huolehtii siitä, että rakennuksen omistajan ja käyttäjien tarpeet tulevat huomioiduksi ja että suunnitelmat ovat virheettömiä ja toteutuskelpoisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa korostetaan urakoitsijan velvollisuutta huolehtia oman työn valvonnasta ja työsuorituksen sopimuksenmukaisuudesta. Rakennustyön laatupoikkeamista johtuen rakennuttajat ovat kokeneet välttämättömäksi myös itse valvoa rakennustyön suorittamista.

Helsingin kaupungin lisäpanostus korjausrakentamiseen on aiheuttanut myös rakennuttamisorganisaatiolle tarpeen saada lisää pätevää henkilökuntaa. Talonrakentamisen vahvasta suhdannetilanteesta johtuen julkisen rakennuttajan on erittäin vaikeaa kilpailla ammattitaitoisesta työvoimasta ja tämä on johtanut siihen, että henkilökuntaa on aikaisempaa vähemmän lisätarpeestakin huolimatta. Kaupunki on korvannut omaa työvoimapulaansa käyttämällä hankkeissaan rakennuttajakonsultteja. Konsulttien käytön lisääminen ei käytännössä ole enää mahdollista. Kaupungin oman rakennuttamisorganisaation useatkaan rekrytointiyritykset eivät ole johtaneet edes poistuneen henkilökunnan korvaamiseen. Osaksi tämän vuoksi rakennukset ja yleiset alueet –palvelussa on käynnistetty organisaatiouudistus, jossa rakennussuunnitteluyksikön tehtävät järjestellään uudelleen. Uudet tehtävät liittyvät nimenomaan erilaisiin asiantuntijatehtäviin tilaajatoiminnassa ja rakennuttamisessa. Lisäksi toimiala on mukana kanslian aloittamassa palkkakehityssuunnittelun valmistelussa, jossa tavoitteena on parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta ja kaupungin kilpailukykyä työnantajana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jukka Forsman, kehityspäällikkö: 310 38484

jukka.forsman@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi